برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

talk up

/tɔːkˈəp/ /tɔːkʌp/

معنی: گستاخی کردن
معانی دیگر: 1- (از کسی یا چیزی) تعریف کردن، خوب نمایاندن 2- بلند حرف زدن، روشن صحبت کردن 3- رک حرف زدن، بی رودرواسی گفتن، بانظر مساعد مورد بحک قرار دادن، با صدای بلند حرف زدن

واژه talk up در جمله های نمونه

1. She asked the pupil to talk up.
[ترجمه ترگمان]از شاگرد پرسید که حرف بزند
[ترجمه گوگل]او از شاگرد خواست تا صحبت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Talk up a bit, please. We can't hear you.
[ترجمه ترگمان]یه کم حرف بزن، لطفا ما نمی‌توانیم صدای تو را بشنویم
[ترجمه گوگل]ببخشید، لطفا ما نمیتوانیم بشنویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Talk up if you don't agree with that.
[ترجمه ترگمان]اگه باه‌اش موافق نیستی حرف بزن
[ترجمه گوگل]اگر با آن موافق نیستید با او صحبت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If we talk up the event, people will surely come.
[ترجمه ترگمان]اگر ما در مورد این رویداد صحبت کنیم، مطمئنا مردم خواهند آمد
[ترجمه گوگل]اگر ما این رویداد را مطرح کنیم، مردم مطمئنا خواهند آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف talk up

گستاخی کردن (فعل)
brazen , blab , talk up

talk up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
talk somebody up از کسی حمایت کردن پشت کسی گرفتن
محمد شاهد
(اغراق آمیز ) بیان کردن ، حرف زدن یا جلوه نمودن
سورنا شهرکی
با اشتیاق حرف زدن( با صدای بلند)
خوشبین صحبت کردن
حسین اسماعیلی زاد
talk sth up
describe sth in a way that makes it sound better than it is
اغراق آمیز توصیف کردن، بهتر از واقعیت جلوه دادن
سید محمود حسینی
پراهمیت جلوه دادن،مهم جلوه دادن، آب و تاب دادن به موضوعی،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی talk up

کلمه : talk up
املای فارسی : تلک آاپ
اشتباه تایپی : فشمن عح
عکس talk up : در گوگل

آیا معنی talk up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )