برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1381 100 1

take into consideration


در نظر گرفتن، به حساب آوردن، مورد مطالعه قرار دادن

واژه take into consideration در جمله های نمونه

1. The judge will take into consideration any previous convictions.
[ترجمه ترگمان]قاضی هر محکومیت قبلی را مد نظر قرار خواهد داد
[ترجمه گوگل]قاضی هرگونه تصدیق قبلی را در نظر خواهد گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Another thing I take into consideration for the background is the color palette that will make the clients look best.
[ترجمه ترگمان]یک چیز دیگر که من در مورد پس‌زمینه در نظر می‌گیرم، تخته رنگ است که باعث می‌شود مشتری‌ها بهتر به نظر برسند
[ترجمه گوگل]چیز دیگری که برای پس زمینه در نظر گرفته می شود پالت رنگی است که مشتریان را بهتر می بیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This analysis will also require us to take into consideration still other developments in assessment procedures which are currently taking place.
[ترجمه ترگمان]این تجزیه و تحلیل به ما نیاز دارد که هنوز پیشرفت‌های دیگر در رونده‌ای ارزیابی که در حال حاضر در حال انجام هستند را در نظر بگیریم
[ترجمه گوگل]این تجزیه و تحلیل همچنین نیاز ما را به توجه دیگر پیشرفت های دیگر در روش های ارزیابی که در حال حاضر در حال انجام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی take into consideration در دیکشنری تخصصی

take into consideration
[ریاضیات] با توجه به، به، بخاطر داشته باشید، با در نظر گرفتن، با ملاحظه ی اینکه

معنی کلمه take into consideration به انگلیسی

take into consideration
• take into account, think about, consider

take into consideration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): در نظر گرفتن. مترادف با take into account

https://www.merriam-webster.com/dictionary/take (something) into consideration
a.r
:take into consideration/ account
to consider sth to be an important factor in some decision
bear in mind, consider, allow for
احمد فریدنیا
مد نظر قرار دادن
مهسا امینی
-موردِ توجه قرار دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take into consideration
کلمه : take into consideration
املای فارسی : تک اینتو کنسیدرتین
اشتباه تایپی : فشنث هدفخ زخدسهیثقشفهخد
عکس take into consideration : در گوگل

آیا معنی take into consideration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )