برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

table saw


اره ی میزی، اره ی صفحه ای

بررسی کلمه table saw

اسم ( noun )
• : تعریف: a circular saw positioned beneath a table so that its blade projects above the surface, allowing it to cut objects placed on top of the table.

واژه table saw در جمله های نمونه

1. Cutting tenons on a table saw.
[ترجمه ترگمان]چیدن tenons روی میز مشاهده شد
[ترجمه گوگل]برش دهن بر روی یک میز دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She, looking steadfastly at the table, saw nothing of it.
[ترجمه ترگمان]در حالی که به میز نگاه می‌کرد، چیزی از آن ندید
[ترجمه گوگل]او، به دنبال ایستادن در جدول، هیچ چیز از آن را دیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He glanced across the table, saw me smiling, interpreted my thought and gave me a slow ironic blink.
[ترجمه ترگمان]او به طرف میز نگاه کرد، مرا دید که لبخند می‌زد و فکر مرا تعبیر کرد و یک چشمک آهسته به من زد
[ترجمه گوگل]او در سراسر جدول نگاه کرد، لبخند زد، تفکر من را تفسیر کرد و به من زل زدگی آهسته ای زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To be equipped on the table saw, and recommended for dry wood.
[ترجمه ترگمان]مجهز بودن به میز و توصیه کردن برای چوب خشک
[ترجمه گوگل]برای مجهز شدن بر روی میز اره، و برای چوب خشک توصیه می شود
[ترجمه شما] ...

table saw را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی table saw

کلمه : table saw
املای فارسی : طبله ساو
اشتباه تایپی : فشذمث سشص
عکس table saw : در گوگل

آیا معنی table saw مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )