برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

t cell


(زیست شناسی) یاخته ی آویشنگ

بررسی کلمه t cell

اسم ( noun )
• : تعریف: a lymphocyte affected by the thymus that acts as a defense against certain intracellular pathogens.

واژه t cell در جمله های نمونه

1. Data are expressed as mean percentage of T cells binding from three replicate wells; lines represent standard errors.
[ترجمه ترگمان]داده‌ها به عنوان درصد میانگین اتصال سلول‌های T از سه چاه یک‌سان بیان می‌شوند؛ خطوط نشان‌دهنده خطاهای استاندارد هستند
[ترجمه گوگل]داده ها به صورت میانگین درصد اتصال T سلول از سه چاه تکثیر بیان می شوند؛ خطوط نشان دهنده خطاهای استاندارد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The different ways in which superantigens activate T cells casts light on the pathogenesis of infectious disease.
[ترجمه ترگمان]روش‌های مختلفی که در آن سلول‌های T، سلول‌های T را فعال می‌کنند، بیماری pathogenesis بیماری‌های عفونی را ایجاد می‌کنند
[ترجمه گوگل]راه های مختلفی که سوپر آنتی ژن ها فعال می کنند، سلول های T نور را بر پاتوژنز بیماری های عفونی پر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The T cell rate in lymphonodi was extremely higher, and the small T cells in thymus was obviously lower.
[ترجمه ترگمان]نرخ سلول T در lymphonodi بسیار بالاتر بود و سلول‌های کوچک T در تیموس بدیهی بودند
[ترجمه گوگل]میزان سلول T در لنفوسیت ها بسیار بالاتر بود و سلول های کوچک T در تیوژن به وضوح پایین تر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

t cell را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی t cell

کلمه : t cell
املای فارسی : ت سلول
اشتباه تایپی : ف زثمم
عکس t cell : در گوگل

آیا معنی t cell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )