برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

Trim

/ˈtrɪm/ /trɪm/

معنی: وضع، حالت، پاکیزه، مواظب، مرتب، تر و تمیز، چیدن، تراشیدن، سرشاخه زدن، پیراستن، درست کردن، اراستن، زینت دادن
معانی دیگر: (در اصل) آماده کردن، مهیا کردن، مجهز کردن، آراستن، تزیین کردن، (سر مو یا شاخ و برگ و غیره) زدن، کوتاه کردن، اصلاح کردن، هرس کردن، کوته وار کردن، مختصر کردن، به اندازه ی مطلوب در آوردن، کاستن، (جامه و غیره) حاشیه، کناره، ترتیب، دهناد، راستاد، نظم، آرایش، پیرایش، آذین بندی، (مو و شاخ و برگ و غیره) اصلاح، کوتاه سازی، سر شاخه زنی، (به ویژه در اطراف پنجره و در) گچکاری آذینی، چوب بری زینتی، تزیینات داخل و خارج اتومبیل، حاشیه دوزی، (هواپیما یا کشتی) نشست، ترازمندی، منظم، بسامان، سامان مند، آراسته، خوش ترکیب، خوش طرح، خوش هیکل، خوش ریخت، (اتومبیل و کشتی و موتور و غیره) بی عیب و نقص، درست، خوش کار، وزن کم کردن، (با تغییر دادن جای محمولات یا وزنه ی تعادل و غیره کشتی یا هواپیما را) متعادل کردن، همتراز کردن، ترازمند کردن، (آماده سازی کشتی برای حرکت) بادبان ها و طناب ها را آراستن، تنظیم کردن، تعدیل کردن، وفق دادن، سازگار کردن، (عامیانه) سرزنش کردن، نکوهش کردن، (عامیانه) کتک زدن، چوب زدن، تنبیه کردن، (عامیانه) سخت شکست دادن، تار و مار کردن، تغییر رای دادن، عقیده ی خود را عوض کردن، نان به نرخ روز خوردن، میانه روی کردن، رجوع شود به: window dressing، میزان آب سواری (buoyancy) زیردریایی، (مهجور) شخصیت انسان، نهاد، (ویراستاری یا سانسور فیلم) تکه ی بریده شده، بریده، گول زدن، کلاهبرداری کردن، اختلاس کردن، پیراسته، تودوزی وتزئینات داخلی اتومبیل

بررسی کلمه Trim

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: trims, trimming, trimmed
(1) تعریف: to make neat, orderly, or manageable by cutting, clipping, or otherwise removing excess material.
مترادف: crop, prune
مشابه: barber, bob, clip, curtail, cut, dock, edit, fashion, pare, plane, poll, reduce, shape, share, shear, style, tidy up, truncate

(2) تعریف: to remove (excess materials or items, ragged edges, or the like) by or as if by cutting.
مترادف: clip, delete, excise, prune
مشابه: amputate, chop off, crop, cut out, edit out, expunge, lop off, nip, pare, remove, sever, shave, shear, snip

(3) تعریف: to decorate or make an attractive display of or in (a Christmas tree, display window, or the like).
مترادف: decorate, edge
مشابه: adorn, apparel, border, deck, embellish, festoon, garnish, gussy up, ornament, purfle, purl, spangle, trick out

(4) تعریف: to balance or adjust (a boat or sails) so as to produce the desired movement or positioning.
مشابه: adjust, balance, ballast, rearrange, reef, shift, stabilize
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to adjust sails for optimum performance.
مشابه: stabilize

(2) تعریف: to be cautiously neutral or adjust one's opinions so as not to offend anyone.
مشابه: equivocate, hedge, waffle
اسم ( noun )
...

واژه Trim در جمله های نمونه

1. trim aft
نشست پاشنه

2. trim forward
نشست سینه

3. trim away (or off)
بخش‌های زائد (چیزی را) بریدن،حذف کردن

4. trim one's sails
عقاید خود را با زمانه وفق دادن،تغییر عقیده دادن،نان به نرخ روز خوردن،رفتار خود را تعدیل کردن

5. a trim woman of thirty-four
یک زن خوش‌ریخت سی و چهار ساله

6. to trim a christmas tree
درخت کریسمس را آذین کردن

7. to trim a store window
ویترین مغازه را آراستن

8. to trim dead branches off a tree
شاخه‌های مرده‌ی درخت را زدن

9. to trim one's mustache
سر سبیل خود را زدن (اصلاح کردن)

10. to trim the budget
بودجه را زدن

11. in trim
(کشتی) متعادل،متوازن

12. in proper trim
به ترتیب شایسته

13. we must trim this article dow to half its size
باید این مقاله را به نصف اندازه‌ی آن تقلیل بدهیم.

14. out of trim
(کشتی) نامتعادل،نامتوازن

...

مترادف Trim

وضع (اسم)
deduction , stand , speed , action , gesture , behavior , demeanor , situation , status , position , disposition , imposition , trim , stick , pose , self , aspect , setup , ordonnance , bearing , poise , station , footing , deportment , lie , mien , posture , phase , situs , stance
حالت (اسم)
speed , case , grain , situation , status , disposition , trim , temper , temperament , pose , condition , self , fettle , state , estate , attitude , mood , expression , posture , predicament , stance , standing
پاکیزه (صفت)
clean , trim , brisk , clean-limbed , neat , tidy , spruce , natty
مواظب (صفت)
careful , alert , trim , advertent , attentive , cautious , watchful , mindful , solicitous , heedful , tidy , attent , surveillant , considerate , dutiful , forethoughtful , overwarm
مرتب (صفت)
straight , trim , classified , put in order , arranged , ordered , regular , neat , tidy , orderly , methodic , shipshape , regulated , well-groomed
تر و تمیز (صفت)
trim , trig , spick-and-span , prissy , shipshape
چیدن (فعل)
cut , trim , lop , arrange , set , pick up , pluck , pick , mow , pull , pare , clip , crop , flunk , pick over , snip , skive , tear away
تراشیدن (فعل)
erase , carve , scrape , face , grain , trim , expunge , pare , grave , shave , whittle , excoriate , exfoliate , raze , rase , resect
سرشاخه زدن (فعل)
trim , lop , pare , crop , prune
پیراستن (فعل)
modify , trim , decorate , embellish , dress up
درست کردن (فعل)
right , clean , agree , make , adapt , address , fix , devise , trim , regulate , fettle , organize , gully , make up , weave , build , fashion , concoct , integrate , compose , indite , emend , mend , redd , straighten
اراستن (فعل)
range , blazon , habit , trim , adorn , decorate , primp , illustrate , apparel , groom , titivate , attire , bedeck , prettify , smarten , bedight , ornament , grace , brave , arrange , fettle , line , equip , array , rank , tidy , perk , deck , inlay , prim , clothe , endue , embroider , prune , stud , indue
زینت دادن (فعل)
trim , adorn , embellish , bedeck , overset

معنی عبارات مرتبط با Trim به فارسی

بخش های زائد (چیزی را) بریدن، حذف کردن
عقاید خود را با زمانه وفق دادن، تغییر عقیده دادن، نان به نرخ روز خوردن، رفتار خود را تعدیل کردن
اندازه طبیعی پس از پرداخت وبریدن زاویه چیزی
سالم بودن، سرومرو گنده بودن، چست و سالم بودن، دارای وزن متناسب بودن
(کشتی) نامتعادل، نامتوازن، نادرست، نامرتب

معنی Trim در دیکشنری تخصصی

[سینما] تکه فیلم اضافی - فیلم زائد و اضافی بعد از تدوین
[صنایع غذایی] لکه گیری : کرفتن قسمتهای خراب میوه و سبزی
[ریاضیات] تنظیم
[زمین شناسی] مسیله پیراستهزیان
[زمین شناسی] آرایه پیراسته
[آمار] آرایه پیراسته
[سینما] آویز فیلم اضافی
[ریاضیات] ضایعات برش
[آمار] مسئله پیراسته زیان

معنی کلمه Trim به انگلیسی

trim
• order, condition; material used for ornamentation; decoration (in a store window, etc.); condition of a sea vessel (nautical); minor haircut; something which has been trimmed or cut off; position of an airplane (aerodynamics)
• organize, put in order; decorate; cut off or remove; to level off an airplane in flight (aerodynamics); improve the condition of a sea vessel by various means (nautical)
• in good order, sleek
• something that is trim is neat, tidy, and attractive.
• if someone has a trim figure, they are slim.
• if you trim something, you cut off small amounts of it to make it look neater. verb here but can also be a singular noun. e.g. my hair needs a trim.
• if a government or other organization trims something such as a plan, policy, or amount, they change it so that it is smaller in extent or size.
• see also trimmed, trimming.
• if you trim away parts of something or trim them off, you cut them off because they are not needed.
in proper trim
• in good condition
out of trim
• in bad condition, in poor shape

Trim را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MarAyda
to change the location, position, station, or residence of
chemist
Verb: اراستن
Noun:اصلاح
Adjective:لاغرجذاب، خوش هیکل
آتنا دشتی
اگه برای مو و اینا باشه : نوک گیری یا زدن موخوره


Split end: موخوره

Hair trimming is a process of cutting split ends from your hair at least every 12 weeks. Split ends are damaged part of the hair which are caused by a number of factors. The process of trimming the hair is usually recommended for all and sundry including the naturalistas. Hair trimming will not increase the pace at which your hair grows
رهگذر
پیراستن
آراستن
اصلاح کردن
چیدن
فروزان
اصلاح کردن
صاحب بابائی
یه مثال که بهش بر خوردم و بیشتر در بریتیش استفاده میشه:
"You feel trim"
"لاغر شدی"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی trim

کلمه : trim
املای فارسی : تریم
اشتباه تایپی : فقهئ
عکس trim : در گوگل

آیا معنی Trim مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )