برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1428 100 1

That's

واژه That's در جمله های نمونه

1. that's all i wanted to say
آنچه می‌خواستم بگویم همین بود.

2. that's him!
خودش است‌!

3. that's the size of it
وضع چنین است.

4. that's them
خودشان است.

5. that's a fact
آن یک واقعیت است،راست است

6. that's a horse of a different color
آن موضوع اصلا متفاوت است (اصلا با این موضوع رابطه ندارد)

7. that's all
همین،همین و بس

8. that's all there is to it
همین است و بس

9. that's an idea!
(عامیانه) فکر خوبی است‌!،خیلی خوب‌!

10. that's it!
همین‌! دیگر حرفی ندارم‌! درست است‌!

11. that's that
همین که گفتم،همین که هست،دیگر حرفی ندارم

12. that's the idea!
(عامیانه) آره - داری درک می‌کنی‌!،منظور این است،حالا داری درست کار می‌کنی‌!

13. that's the stuff!
(خودمانی) درست خودش است‌!،درست همین‌!

14. that's the ticket!
...

معنی عبارات مرتبط با That's به فارسی

آن موضوع اصلا متفاوت است (اصلا با این موضوع رابطه ندارد)
همین، همین و بس
همین است و بس
(عامیانه) فکر خوبی است !، خیلی خوب !
همین ! دیگر حرفی ندارم ! درست است !
همین که گفتم، همین که هست، دیگر حرفی ندارم
(عامیانه) آره - داری درک می کنی !، منظور این است، حالا داری درست کار می کنی !
(خودمانی) درست خودش است !، درست همین !
(خودمانی) درست است !، صحیح می فرمایید!، عینا!
(انگلیس - عامیانه) زندگی همین است، جز این نمی شود، چاره ای نیست
غصه ی کار شده را نباید خورد

معنی کلمه That's به انگلیسی

that's
• specific person or thing is
that's a bargain
• that's a real good deal!
that's a different opera
• that's another class entirely, that is a completely different style
that's a different story
• that's an issue that is not related, that is irrelevant
that's all
• stop it, desist, up to here, it's over, enough, that's the end of it
that's all for now
• i'm done for the moment, that's it for the present time
that's all very well but
• that's nice except, wonderful but
that's enough
• that is sufficient, that is adequate
that's it
• this is it, so, thus; that's the thing, it's like this, it's like that, that's the way it is
that's my affair
• that's my private matter, that's none of your business
that's no news
• that's not new, that is old
that's right
• that is correct, exactly, precisely
that's that
• that's it, enough, that's the limit
that's the idea
• that's the issue, that shows that -, that is exactly what is being demonstrated
that's the problem
• that is the perplexing and/or difficult situation
that's the ticket
• good job, you did well
that's the way it is
• it's this way, this is all there is, that's the situation
that's the way ...

That's را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی That's مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )