برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

Technicolor

/ˈteknɪˌkələr/ /ˈteknɪkʌlə/

معنی: رنگارنگ
معانی دیگر: (نام بازرگانی)، روش فیلمبرداری تکنی کلر، در مورد فیلم رنگی رنگارنگ

بررسی کلمه Technicolor

اسم ( noun )
• : تعریف: trademark for a process of producing color in motion pictures.

واژه Technicolor در جمله های نمونه

1. A tureen of Technicolor sprouts looked at her smugly.
[ترجمه ترگمان]یک ظرف سوپ خوری پر از جوانه Technicolor با حالتی ازخودراضی به او نگاه کرد
[ترجمه گوگل]یک حشره از تپه های Technicolor به او محرمانه نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I could picture that: a Technicolor sunrise, and three singing sailors swarming through the docks.
[ترجمه ترگمان]می‌توانستم آن را مجسم کنم: یک طلوع خورشید و سه ملوان آواز از کنار بارانداز
[ترجمه گوگل]من می توانم تصور کنم که یک طلوع آفتاب Technicolor و سه ملوان آواز خواندن از طریق اسکله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He writes in glorious technicolor to give you the full effect.
[ترجمه ترگمان]او با شکوه و شکوه می‌نویسد تا تاثیر کامل را به تو بدهد
[ترجمه گوگل]او می نویسد در technicolor با شکوه به شما اثر کامل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Technicolor, simple design, relaxed and enjoyable.
[ترجمه ترگمان]طراحی ساده، طراحی ساده، راحت و لذت بخش
[ترجمه گوگل]Technicolor، طرا ...

مترادف Technicolor

رنگارنگ (صفت)
medley , piebald , motley , colorful , multicolored , varied , kaleidoscopic , pied , particolored , omnifarious , versicolor , versicolored , versicolour , versicoloured , particoloured , polychromatic , polychrome , technicolor

معنی Technicolor در دیکشنری تخصصی

Technicolor
[سینما] تکنی کالر - فیلم رنگی
[سینما] روش چاپ انتقال رنگ خاص تکنی کالر

معنی کلمه Technicolor به انگلیسی

technicolor
• commercial name for color movie film
• having very many bright colours (also technicolour)
• technicolor is a system of colour photography used in making cinema films; technicolor is a trademark.

Technicolor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shoko
رنگ های تند و درخشان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی technicolor
کلمه : Technicolor
املای فارسی : تچنیکلر
اشتباه تایپی : فثزادهزخمخق
عکس Technicolor : در گوگل

آیا معنی Technicolor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )