systematized delusion

پیشنهاد کاربران

هذیان نظام یافته | systematized delusion
عقیده هذیانی یا مجموعه ای از عقاید هذیانی که با یک اساس و پایه واحد به هم مرتبط می گردند. هذیان های نظام یافته به ویژه در اسکیزوفرنیای نوع پارنوئید دیده می شود بیمار تمامی اعمال و رفتار کسانی که با او دشمنی دارند ( از نظر بیمار ) را در یک مایه فکری به خصوص مثل سعی در کشتن یا آزار دادن سازمان می دهد می کند.
...
[مشاهده متن کامل]

هذیان نظام یافته

بپرس