synthon

تخصصی

[نساجی] لیف مصنوعی سینتون

پیشنهاد کاربران

در�آنالیز سنتز برگشتی�، �سینتون ( به�انگلیسی:�Synthon ) یک واحد مولکولی فرضی درون�مولکول�هدف است که می تواند به عنوان واکنشگر شروع کننده در سنتر مولکول پیچیده تر استفاده شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما