synthesize

/ˈsɪnθəˌsaɪz//ˈsɪnθəsaɪz/

معنی: امیختن، ترکیب کردن، ترکیب شدن، هم گذاری کردن
معانی دیگر: هم نهشتن، هم نهشت کردن، همگذاشت کردن، (شیمی) سنتز کردن، آماییدن، (با آمیختن ترکیبات ساده تر و از راه extraction یا refinement و غیره) تولید کردن، هم نهاد کردن

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: synthesizes, synthesizing, synthesized
(1) تعریف: to bring together or combine (separate elements) to form a whole.

- The professor felt the ideas in her essay were not well connected and that she should synthesize them in her conclusion.
[ترجمه گوگل] پروفسور احساس می‌کرد که ایده‌های مقاله‌اش به خوبی به هم مرتبط نیستند و او باید آنها را در نتیجه‌گیری خود ترکیب کند
[ترجمه ترگمان] استاد احساس می کرد که ایده های مقاله او به خوبی متصل نشده اند و او باید آن ها را در نتیجه گیری خودش ترکیب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in chemistry, to produce by a synthetic process.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: synthesization (n.)
• : تعریف: to bring about a synthesis.

جمله های نمونه

1. This authenticity seems to incorporate and synthesize suffering, to give a profound and valued richness to a whole life.
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که این اصالت رنج را در خود گنجانده و ترکیب می کند و به یک زندگی کامل غنای عمیق و ارزشمند می بخشد
[ترجمه ترگمان]این اصالت به نظر می رسد که رنج را ترکیب و ترکیب می کند تا غنی و با ارزش را به یک زندگی کامل تبدیل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And he has this uncanny ability to synthesize concepts from a few isolated observations.
[ترجمه گوگل]و او این توانایی عجیب را در ترکیب مفاهیم از چند مشاهدات مجزا دارد
[ترجمه ترگمان]و او این توانایی غیرطبیعی را دارد که مفاهیم را از چند مشاهدات جداگانه ترکیب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The spider can synthesize several different silk proteins.
[ترجمه گوگل]عنکبوت می تواند چندین پروتئین ابریشم مختلف را سنتز کند
[ترجمه ترگمان]عنکبوت می تواند چندین پروتیین مختلف ابریشمی را تولید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is possible to synthesize all your personal and career needs to find out which career will give you the most satisfaction.
[ترجمه گوگل]این امکان وجود دارد که تمام نیازهای شخصی و شغلی خود را ترکیب کنید تا دریابید کدام شغل بیشترین رضایت را به شما می دهد
[ترجمه ترگمان]این امکان وجود دارد که تمام نیازهای شخصی و حرفه ای شما را با هم ترکیب کنید تا بفهمید چه کاری بیش ترین رضایت را به شما می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A new process has been developed to synthesize dimethoxy methyl acetoacetate with dimethoxyacetic acid methyl ester and methyl acetate in the presence of sodium methanol.
[ترجمه گوگل]فرآیند جدیدی برای سنتز دی متوکسی متیل استواستات با متیل استر دی متوکسی استیک اسید و متیل استات در حضور متانول سدیم ایجاد شده است
[ترجمه ترگمان]یک فرآیند جدید برای ترکیب متیل methyl متیل acetoacetate با متیل استر acid متیل استر و متیل استات در حضور متانول سدیم ایجاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. OBJECTIVE To find a new way to synthesize scopoletin.
[ترجمه گوگل]هدف یافتن راه جدیدی برای سنتز اسکوپولتین
[ترجمه ترگمان]OBJECTIVE برای پیدا کردن راهی جدید برای ترکیب scopoletin
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. OBJECTIVE:To synthesize Tacrine, a new drug for the treatment of Alzheimer′s disease.
[ترجمه گوگل]هدف: سنتز تاکرین، دارویی جدید برای درمان بیماری آلزایمر
[ترجمه ترگمان]OBJECTIVE: برای ترکیب Tacrine، داروی جدید درمان بیماری های Alzheimer's
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Telomerase is RNA dependent DNA polymerase, acts to synthesize DNA repeat fragment of telomeres, which is associated with immortalization of cells.
[ترجمه گوگل]تلومراز DNA پلیمراز وابسته به RNA است که برای سنتز قطعه تکرار DNA از تلومرها عمل می کند که با جاودانگی سلول ها همراه است
[ترجمه ترگمان]telomerase DNA وابسته به RNA پلیمراز است، که برای ترکیب بخش های تکرار DNA of، که با immortalization از سلول ها ارتباط دارد، عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We used DC arc discharge to synthesize carbon nanotubes.
[ترجمه گوگل]ما از تخلیه قوس DC برای سنتز نانولوله های کربنی استفاده کردیم
[ترجمه ترگمان]ما از تخلیه قوس DC برای سنتز نانولوله های کربنی استفاده کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
[ترجمه گوگل]ای کاش می توانید از فرهنگ لغت جملات آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Aim To synthesize lanoconazole and the key intermediate 1-(2-chlorophenyl)- 2- ethanediol dimethanesulfonate in a simple way.
[ترجمه گوگل]هدف سنتز لانوکونازول و واسطه کلیدی 1-(2-کلروفنیل)-2- اتاندیول دی متان سولفونات به روشی ساده
[ترجمه ترگمان]هدف برای ترکیب lanoconazole و کلید اصلی ۱ - (۲ - chlorophenyl)- ۲ - ethanediol dimethanesulfonate به روش ساده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In this paper, we adopt prepolymer method to synthesize casting PU elastomer.
[ترجمه گوگل]در این مقاله، ما از روش پیش پلیمری برای سنتز الاستومر PU ریخته‌گری استفاده می‌کنیم
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Using antiphase suspension polymerization to synthesize the high hygroscopicity resin.
[ترجمه گوگل]استفاده از پلیمریزاسیون سوسپانسیون آنتی فاز برای سنتز رزین با رطوبت بالا
[ترجمه ترگمان]با استفاده از پلیمریزاسیون suspension antiphase برای تولید رزین hygroscopicity بالا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Objective To synthesize nonsteroidal anti-inflammatory drug oxaprozin.
[ترجمه گوگل]هدف سنتز داروی ضد التهابی غیر استروئیدی اگزاپروزین
[ترجمه ترگمان]هدف تولید داروهای ضد التهاب nonsteroidal nonsteroidal
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Many microorganisms synthesize and excrete compounds which are selectively toxic to other microorganisms.
[ترجمه گوگل]بسیاری از میکروارگانیسم ها ترکیباتی را سنتز و دفع می کنند که به طور انتخابی برای سایر میکروارگانیسم ها سمی هستند
[ترجمه ترگمان]بسیاری از میکرو ارگانیسم های حاوی ترکیبات excrete و excrete هستند که به طور انتخابی برای ارگانیسم های دیگر سمی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

امیختن (فعل)
incorporate, amalgamate, admix, mingle, mix, brew, knead, compound, synthesize, meddle, fuse, fuze, inosculate, interlard

ترکیب کردن (فعل)
incorporate, unite, combine, compound, agglutinate, synthesize, merge, make up, piece, concoct, confect, constitute

ترکیب شدن (فعل)
synthesize, polymerize

هم گذاری کردن (فعل)
synthesize

تخصصی

[عمران و معماری] تلفیق
[ریاضیات] ترکیب کردن، آمیختن

انگلیسی به انگلیسی

• combine separate elements into a single unit; create a compound by combining simpler components; produce a material or substance by biological or chemical synthesis (also synthesise)
if you synthesize a substance, you produce it by means of chemical or biological reactions; a technical use.
if you synthesize different ideas, facts, or experiences, you combine them to develop a single idea or impression; a formal use.

پیشنهاد کاربران

۱. ترکیب کردن. ساختن ۲. {با هم} تلفیق کردن ۳. بطور مصنوعی ساختن. بطور صناعی تولید کردن
مثال:
The spider can synthesize several different silk proteins.
این عنکبوت می تواند چندین پروتئین مختلف ابریشمی را ترکیب کند.
ترکیب کردن
اهنگ و موسیقی الکترونیکی تولید کردن
کنار هم گذاشتن
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : synthesize
✅️ اسم ( noun ) : synthesis / synthetic / synthesizer
✅️ صفت ( adjective ) : synthetic
✅️ قید ( adverb ) : synthetically
کیبورد الکترونیکی
1.
To make ( something ) by synthesis, especially chemically
از طریق استخراج کردن مشتقات گرفتن و تصفیه کردن چیزی را تولید کردن ( به صورت شیمیایی )
به صورت شیمیای با استخراج مشتقات و پالایش و تصفیه، ماده ای را تولید کردن.
...
[مشاهده متن کامل]

2.
To combine ( a number of things ) into a coherent whole

ساختن
سنتز کردن
ترکیب کردن
تحلیل ، سنتز کردن

بپرس