swinging overlap

پیشنهاد کاربران

swinging overlap ( حمل‏ونقل ریلی )
واژه مصوب: هم پوشانی شناور
تعریف: هم پوشانی ای که طول آن بسته به شرایط بهره برداری انتخاب می شود و در آن نیازی به قفل کردن مسیر نیست
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما