swag

/swæɡ//swæɡ/

معنی: کوله پشتی، گودال، تاب دادن، بنوسان دراوردن، تاب خوردن، تلوتلو خوردن
معانی دیگر: (عامیانه) مقدار زیاد، یک عالمه، پس و پیش رفتن، تلوتلو خوردن، لقیدن، لقاندن، یک وری شدن، آویخته شدن، آویزان شدن، تکان، یک وری شدگی، هر گونه آذین آویخته، با تزیینات آویزان زینت کردن، (خودمانی) مال دزدی، پول سرقت شده، غارت، یغما، (استرالیا) بقچه ی لباس (مال کارگران دوره گرد)، تاب خوردن تلوتلو خوردن، استخر
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a decorative curtain or other hanging, usu. draped in a curve from one point to another.

(2) تعریف: (slang) stolen goods or money; loot.
مشابه: loot, plunder
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: swags, swagging, swagged
(1) تعریف: to decorate or hang with a swag or swags.

(2) تعریف: to hang in a curve or curves from point to point.
مشابه: drape

جمله های نمونه

1. a swag of letters to read
یک عالمه نامه برای خواندن

2. Another night I dragged my swag about fifteen feet outside the flock and fell into unconsciousness.
[ترجمه ترگمان]یک شب دیگر من swag را در حدود پانزده قدم بیرون از گله کشیدم و به بی هوشی افتادم
[ترجمه گوگل]شب دیگر، من حدود 15 پله در خارج از گله خود را محو کردم و به ناخودآگاه افتادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Grapevines swag down from overhead, and tree roots are crumbling the bricks.
[ترجمه ترگمان]Grapevines پرده را از بالای سرشان پایین می آورد و ریشه های درخت در حال فروریختن آجرها است
[ترجمه گوگل]انگورها از سر بالاتری فرو می ریزند و ریشه های درخت آجری ها را می شکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Garden machinery is the most popular swag - a grass-cutting tractor costs over £000.
[ترجمه ترگمان]ماشین آلات باغ محبوب ترین فیلم است - یک تراکتور برای برش علف بیش از ۲۰۰۰ پوند هزینه دارد
[ترجمه گوگل]ماشین آلات باغ محبوب ترین سوج - تراکتور تراش علفی هزینه بیش از � 000
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Stitch braid to the top edge of the swag between the pleats.
[ترجمه ترگمان]braid را مرتب می کردند و braid را در حاشیه آن جمع می کردند
[ترجمه گوگل]دوختن دستبند به لبه بالایی چسبنده بین چسب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The swag leads to a wall outlet where the fan is plugged in.
[ترجمه ترگمان]سرقت به یک خروجی دیواری منتهی می شود که در آن پنکه به پریز برق متصل می شود
[ترجمه گوگل]سوج منجر به خروجی دیواری می شود که در آن طرف فن قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. To waltz Matilda is to carry a swag.
[ترجمه ترگمان]برای این که waltz یلدا را حمل کند
[ترجمه گوگل]به واتس ماتیلدا این است که حمل و نقل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Sleep under the stars in an Aussie-style swag bed or sleeping roll given a chic upgrade with a canopied futon-style platform base.
[ترجمه ترگمان]خوابیدن زیر ستاره ها در بس تر swag با سبک بالی و یا غلت خوردن شیک با یک پایگاه فضایی به سبک futon به روز رسانی می شود
[ترجمه گوگل]خواب در زیر ستاره ها در یک تخت خواب و یا رول خواب به سبک Aussie با توجه به ارتقاء شیک با پایه پلت فرم تاپون سبک canopied
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A man camp up one evening, humping his swag.
[ترجمه ترگمان]یه شب یه مرد رو با گرفتن his اردو زده
[ترجمه گوگل]یک مرد یک شب عروسی می کند، سوپ خود را می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Between him and Stevenson, Washington has swag to spare.
[ترجمه ترگمان]بین او و استیون سن، واشنگتن حق دارد
[ترجمه گوگل]بین او و استیونسون، واشنگتن به جایی رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Can't we swag a fax machine and get it to this guy?
[ترجمه ترگمان]نمی شه یه ماشین فکس به ما بده و به این یارو برسیم؟
[ترجمه گوگل]آیا ما نمی توانیم دستگاه فکس را سوج کنیم و آن را به این مرد انتقال دهیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Attach webbing tape to the top edge of tails on the lining side, in the same way as for the swag.
[ترجمه ترگمان]نوار چسب دار را به لبه بالایی دم وصل کنید، به همان شکل که در طرف پرده است
[ترجمه گوگل]نوار روبان را به لبه بالایی دم در طرف پوشش اضافه کنید، به همان شیوه ای که روی آن قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Tom, something's always told me we'd never get holt of that swag. "
[ترجمه ترگمان]تام، همیشه به من می گفت که ما هرگز دستم ون به اون طلا نمی رسه \"
[ترجمه گوگل]تام، چیزی که همیشه به من گفت، ما هرگز نمی توانیم از این سوج استفاده کنیم '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Every morning, it is a tussle between staying in my swag ( bed ) or a hike.
[ترجمه ترگمان]هر روز صبح، نزاع بین staying و یا پیاده روی صورت می گیرد
[ترجمه گوگل]هر روز صبح، از بین رفتن در رختخواب (منزل) یا قدم زدن، مبهوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کوله پشتی (اسم)
pack, backpack, knapsack, swag, pack sack

گودال (اسم)
hole, swag, grave, trench, pit, cavern, puddle, cavity, sinkhole, fossa, fosse, fovea, vesicle, sinus, graben

تاب دادن (فعل)
swing, swag, twist

به نوسان دراوردن (فعل)
swag

تاب خوردن، تلوتلو خوردن (فعل)
swag

به انگلیسی

• decorative curtain or other hanging draped in a curve from two points; loot, stolen goods (slang); swagman's pack or bundle containing personal belongings (australian)
walk unsteadily, sway; droop, sag; travel around carrying one's personal belongings in a pack or swag (australian)

پیشنهاد کاربران

Stuff we all get
تمام چیزی هایی که داریم.
Swag .

به معنی خوشتیپ بودن هم هست .
Do I have swag
▶️The most used word in the whole fucking universe. Douche bags use it, your kids use it, your mail man uses it, and your fucking dog uses it. If you got swag, you generally wear those shitty hats side way, and your ass hanging out like a fucking goof cause your pants are half way down your white ass legs. To break down the word, it means ( Secretly We Are Gay ) . It is also a word that means to represent yourself/ the way you represent yourself, baggy clothes, shitty hats, small penis and basically a way to say your afraid to come out of the closet.
Assface Magee: I got so much swag
Darrel: You got so much dick in your ass
Assface Magee: Fuck you, SWAG
.
۱. پول یا وسیله ی دزدیده شده
۲. چادر خواب
۳. اگه swag پوشیدین ( دارین ) در واقع کلاه لبه دار دارین و شلوار بگ و اینجور تیپا
۴. a military acronym meaning scientific wild - ass guess
i took a SWAG at it and i say it's about 200 yards away.
۵. SWAG stands for Stuff We All Get, typically when attending an expo or trade show. You get SWAG when people at booths hand out free stuff like pens, prizes, etc.
Look at all of this SWAG!
برند - آرم - مارک تجاری
در اصطلاحات تجاری کاربرد دارد.
Swag در اصل نزدیک به ۱۰۰ تا معنی داره که اگر یک امریکایی از کلمه swag استفاده بکنه یعنی داره درباره یه چیزه باحال حرف میزنه

SWAG is an acronym meaning "Stuff We All Get. " The term was created by convention regulars to describe all the stuff they get whenever they go to conventions. There's good SWAG ( cool freebies, drinks, etc. ) and bad SWAG ( flyers, useless information printouts, ads, and business cards ) .

SWAG is not to be confused with "swag" which is abbreviated from "swagger". "swag" in this context is used to describe a style, a strut, a brag, a boast, or a vaunt.
Geek 1: I just got back from E3!
Geek 2: Cool! So did you get anything?
Geek 1: Mostly SWAG.

Fan 1: I'm going to a large Star Wars convention this weekend. Want to go?
Fan 2: Sure. Is there going to be SWAG?
Fan 3: Definitely!
بی خیال ، فارغ البال
فکر کنم به معنی کالاهای تبلیغاتی هم هست.
همون شاخ خودمون
اصطلاح عامیانه ای که مخفف "Stuff We All Get " است و معمولا به کالاهای تبلیغاتی یا بازاریابی رایگان اشاره دارد که شرکت ها یا محصولات آنها را تبلیغ می کنند.
کالاهای تبلیغاتی یا بازاریابی رایگان
معنی عامیانه ایی که داره و به کار میره، به معنای شاخ و باحال و گنگ هستش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما