suvacal

پیشنهاد کاربران

Siva به زبان لزگی یعنی کوه
�al به ترکی یعنی تپه
کلمه ای است از ترکیب دو کلمه لزگی و ترکی
نام روستاییت در نزدیکی شهر گوسار آزربایجان
در زبان لری بختیاری به معنی
Suva:::. از ور آن. از آن طرف . سوی ور آن
ور::بر. پشت. برابر
Cal::کله ی کوه. قلعه. نوک
سواکل::زواکلzuvacal
سواکو::سوی ور آن کوه. سوی پشت آن
کوه
Zuvacel::آن طرف ستونهای سنگی
Celستون های سنگی بزرگ که در نوک
کوه ها قرار می دهند برای تعیین مرز
زوواکل::زیواکل
ازآن طرف کوه::از این ور کوه

زووا::زیوا
آن طرف ::این طرف
سوواکل::زوواکل

لزگی نام قومی کوچک از آریایی در شمال جمهوری آذربایجان و جنوب جمهوری داغستان روسیه
نام دیگر این قوم لکزی است
لکزی*لکزایی*
::معنی لکزی به زبان لری :::؛
زندگی به روش لکی ، ، زاده ایل لر لک
از قوم لر


ایل لر لک ساکن در لرستان. خوزستان
. ایلام. کرمانشاه. همدان
کریم خان زند لر موسس سلسله لر زند
زاده شهر لرنشین ملایر و
از ایل لر لک بود

طوایف لر لک
بیرانوند
باجولوند
سگوند*سیکه وند*
زند
لشنی
خواجه وند
دیناروند
چرداولی
عبدلی
. . . . . . . . . . .

زایی::به زبان لری به معنی زاییده شده. متولد شده. زایمان

جمله لری
زینه مو زایی::زن من زایمان کرد

گام زایی::گاوم بچه دار شد. گاوم زایید

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما