sullage


معنی: گنداب، زباله، فاضل اب، پس اب، مواد اضافی فلزات مذاب
معانی دیگر: گل و لای، رسوب سیلاب
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: refuse, waste, or sewage.

(2) تعریف: silt or sediment left by a current or running water.

جمله های نمونه

1. The lead pollution sources of Chengdu's riverway sullage include geological condition, leaded gasoline, the ash of coal and industrial refuses.
[ترجمه ترگمان]منابع آلایندگی سرب of s sullage شامل شرایط زمین شناسی، بنزین سرب، خاکستر زغال سنگ و صنعت می باشد
[ترجمه گوگل]منابع آلودگی سرب در سیلندر رودخانه چنگدو عبارتند از شرایط زمین شناسی، بنزین سرب، خاکستر زغال سنگ و غیره صنعتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Yellow River sullage porous brick can substitute for clay brick and be used as bearing wall material based on analysis of masonry compression strength, crack development and breakage feature.
[ترجمه ترگمان]آجر زرد sullage متخلخل می تواند جایگزین آجر رسی شود و به عنوان مصالح دیواره بر مبنای تحلیل استحکام فشاری مصالح، توسعه ترک و ویژگی های شکستگی مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه گوگل]آجر متخلخل ساحلی Yellow River می تواند آجر خاکی را جایگزین کند و به عنوان ماده دیوار برشی بر اساس تجزیه و تحلیل قدرت فشاری سنگ تراشی، توسعه کرک و ویژگی شکستن استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The pathogenic strains were isolated from sick Silurus meridionalis, named N N Nand N And three Bdellovibrios were isolated from fishpond sullage using Nas prey.
[ترجمه ترگمان]نژاده ای pathogenic از Silurus sick meridionalis، موسوم به N N N و ۳ Bdellovibrios از fishpond sullage با استفاده از طعمه Nas جدا شدند
[ترجمه گوگل]سویه های بیماریزا از بیماری Silurus meridionalis به نام N N Nand N و سه بوللوبیروئوس جدا شده از سواحل Fishpond با استفاده از خراش ناس جدا شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Conclusion Do our best to try to remove the accumulated water and sullage in these tyres before the first generation of larva emergercing in early spring.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری بهترین تلاش ما برای حذف آب جمع شده و sullage در این لاستیک ها قبل از اولین تولید لارو emergercing در اوایل بهار است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری ما در تلاشیم تا آب انباشت شده و سیلاب را در این ردیف ها قبل از نسل اول لارو در اوایل بهار برداشت کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The effluvial smell have been jetting from the atramentous sullage.
[ترجمه ترگمان]بوی effluvial از the atramentous به بیرون ریخته شده است
[ترجمه گوگل]بوی فلوئالیس از سیلر پرتقال استفاده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The people themselves feel the misery of having no channels to remove sullage away clear from every habitation.
[ترجمه ترگمان]خود مردم این بدبختی را احساس می کنند که هیچ کانالی برای پاک کردن sullage از هر محل سکونت ندارند
[ترجمه گوگل]مردم خود احساس بدی از داشتن هیچ کانال برای حذف sullage دور از هر محل سکونت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Like the printed circuit board production enterprise, the practice and train room will produce the sullage which can endanger our environment.
[ترجمه ترگمان]همانند شرکت تولید تخته مدار چاپی، تمرین و اتاق تمرین the را تولید خواهد کرد که می تواند محیط ما را به خطر بیاندازد
[ترجمه گوگل]همانند شرکت تولید مدار چاپی، اتاق تمرین و قطار، سوله ای را می سازد که می تواند محیط زیست ما را تهدید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. For three kinds of targets involving sand, grit and sullage, the feature of singular values excels that of invariant moment, the identification of the former could be to 92%[sentence dictionary], whereas the later is 84%.
[ترجمه ترگمان]برای سه نوع هدف شامل ماسه، سنگریزه و sullage، ویژگی ارزش های واحد در زمان ثابت برتری دارد، شناسایی اولی می تواند تا ۹۲ % [ فرهنگ لغت حکم ] باشد، در حالی که بخش بعدی ۸۴ % است
[ترجمه گوگل]برای سه نوع از اهداف شامل شن و ماسه، شن و ماسه، ویژگی های ارزش های منحصر به فرد از لحاظ غیرمستقیم بهتر است، شناسایی اولین می تواند به 92٪ [فرهنگ لغت جمله]، در حالی که بعد از آن 84٪ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A multiphase flow model is established to simulate numerically the separation of blast furnace sullage in a hydrocyclone using a simplified multiphase model and Reynolds stress model.
[ترجمه ترگمان]یک مدل جریان چند فازی برای شبیه سازی عددی جداسازی کوره انفجار کوره در یک هیدروسیکلون با استفاده از یک مدل چند فازی ساده و مدل تنش رینولدز ایجاد شده است
[ترجمه گوگل]یک مدل جریان چند مرحلهای برای شبیه سازی جداسازی سیلندر انفجار کوره در یک هیدروسیکلون با استفاده از مدل چند مرحلهای ساده و مدل استرس رینولدز ایجاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This paper discusses the source and the treating method of the sullage; meanwhile, it also puts forward some related improvement suggestion.
[ترجمه ترگمان]این مقاله در مورد منبع و روش درمان the بحث می کند؛ در همین حال، این مقاله برخی پیشنهادها بهبود مرتبط را مطرح می کند
[ترجمه گوگل]این مقاله در مورد منبع و روش درمان سیلاب بحث می کند؛ در عین حال، برخی از پیشنهادهای بهبود مرتبط نیز مطرح می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Lotus comes out of ooze, yet keeps stainless. If it were planted on dry land for fear that it would be stained by sullage, it would have faded .
[ترجمه ترگمان]لوتوس از ooze بیرون می آید، با این حال stainless را نگه می دارد اگر روی زمین خشک کار گذاشته می شد، به خاطر ترس از اینکه با sullage لکه دار شود، محو می شد
[ترجمه گوگل]لوتوس بیرون می آید، اما هنوز ضد عفونی است اگر آن را در زمین های خشک کاشته شده برای ترس از آن است که توسط سیل رنگ آمیزی، آن را کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

گنداب (اسم)
bog, sewage, sewer, sullage

زباله (اسم)
ordure, sullage, garbage, rubbish, dump

فاضل اب (اسم)
sewage, sullage, effluent, sewerage

پس اب (اسم)
sewage, sullage

مواد اضافی فلزات مذاب (اسم)
sullage

تخصصی

[آب و خاک] گل و لای

به انگلیسی

• refuse, sewage; silt

معنی یا پیشنهاد شما