sufficiency

/səˈfɪʃənsi//səˈfɪʃənsi/

معنی: قابلیت، شایستگی، کفایت، بسندگی، مقدار کافی
معانی دیگر: بس بودن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: sufficiencies
(1) تعریف: the state or condition of being sufficient.
متضاد: insufficiency
مشابه: competence

(2) تعریف: an adequate number or amount.

- a sufficiency of food for the party
[ترجمه ترگمان] مقدار زیادی غذا برای حزب
[ترجمه گوگل] کافی بودن غذا برای حزب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. There's a sufficiency of drama in these lives to sustain your interest.
[ترجمه ترگمان]در این زندگی ها مقدار زیادی از درام وجود دارد که علاقه شما را حفظ می کند
[ترجمه گوگل]برای حفظ علاقه به شما، این درامها به اندازه کافی مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our country has sufficiency of natural resources.
[ترجمه ترگمان]کشور ما دارای خودکفایی منابع طبیعی است
[ترجمه گوگل]کشور ما دارای منابع طبیعی کافی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The war has affected the country's economic sufficiency.
[ترجمه ترگمان]این جنگ بر خودکفایی اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است
[ترجمه گوگل]جنگ بر تأثیر اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Make sure there a sufficiency of time allowed for the analysis of data.
[ترجمه ترگمان]دقت کنید که زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل داده ها وجود داشته باشد
[ترجمه گوگل]اطمینان حاصل کنید که زمان لازم برای تجزیه و تحلیل داده ها به اندازه کافی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. And any prudent owner would carry a sufficiency of lifebelts and life-jackets for the passengers and crew.
[ترجمه ترگمان]و هر صاحب حزم و احتیاط برای مسافران و جاشو ان کفایت خواهد کرد
[ترجمه گوگل]و هر مالک محتاطانه، کمربندهای زندگی و کت و شلوار برای مسافران و خدمه حمل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Is there a sufficiency of time allowed for the analysis of data?
[ترجمه ترگمان]آیا برای تجزیه و تحلیل داده ها زمان زیادی وجود دارد؟
[ترجمه گوگل]آیا زمان لازم برای تجزیه و تحلیل داده ها به اندازه کافی وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Objective: To investigate the sufficiency of comprehensive therapy in the preservation of laryngeal function of carcinoma of pyriform sinus.
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی میزان کافی درمان جامع در نگهداری از عملکرد laryngeal سینوس حفره ای
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی کافی از درمان جامع در حفظ عملکرد حنجره کارسینوم سینوس پنیرام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Almost any exhibition of complete self - sufficiency draws a stunned tribute from me.
[ترجمه ترگمان]تقریبا هر نمایشگاهی از خودکفایی کامل، احترامی حیرت اور از من به وجود می آورد
[ترجمه گوگل]تقریبا هر نمایشگاهی از خودکفایی کامل، ادای احترام متفاوتی از من به وجود می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The sufficiency of virtual work principle is directly prove l through physical concepts in this paper so that it is better than through mathematical approach in revealing the physical essence.
[ترجمه ترگمان]کفایت یک اصل کار مجازی به طور مستقیم از طریق مفاهیم فیزیکی در این مقاله به اثبات رسیده است، به طوری که بهتر از طریق رویکرد ریاضی در آشکار کردن ماهیت فیزیکی است
[ترجمه گوگل]کافی بودن اصل کار مجازی مستقیما از طریق مفاهیم فیزیکی در این مقاله اثبات شده است به طوری که بهتر از رویکرد ریاضی در آشکار کردن جوهر فیزیکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. His genial sufficiency was a taunt and a mockery to many.
[ترجمه ترگمان]این کافی بود که به او طعنه و کنایه بزند
[ترجمه گوگل]کافی بودن او به اندازه کافی سخت بود و به بسیاری از آنها خجالت زده شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The results show that the currentness and sufficiency of the EWOM content, as well as the product involvement, will cause significant influence to EWOM communication behavior.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می دهد که the و کفایت محتوای EWOM و نیز مشارکت محصول باعث تاثیر قابل توجهی بر رفتار ارتباطی EWOM می شود
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که جریان و کافی از محتوای EWOM، و همچنین دخالت محصول، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ارتباطی EWOM خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. After publication of the final draft, the sufficiency of the draft may be challenged in court.
[ترجمه ترگمان]پس از انتشار پیش نویس نهایی، ممکن است که این پیش نویس در دادگاه به چالش کشیده شود
[ترجمه گوگل]پس از انتشار پیش نویس نهایی، کافی بودن پیش نویس ممکن است در دادگاه به چالش بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Her father questioned the young suitor's sufficiency.
[ترجمه ترگمان]پدرش از آن خواستگار جوان سوال کرد
[ترجمه گوگل]پدرش سوال از کافی بودن جوایز جوان را پرسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. And, from the non-performing loan rate, the capital sufficiency of capital, profit ability, the fluid risk four angles elaborated our country Bank system fragility present situation.
[ترجمه ترگمان]و از میزان وام غیر اجرا، کفایت سرمایه، توانایی سود، ریسک مایع چهار زاویه وضعیت آسیب پذیری سیستم بانک کشورمان را تشریح کرد
[ترجمه گوگل]و از نرخ وام غیرفعال، میزان سرمایه کافی از سرمایه، توانایی سود، ریسک سیال چهار زاویه، کشور ما را شگفت زده ساخت کشور سیستم وضعیت کنونی وضعیت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

قابلیت (اسم)
ability, capability, susceptibility, sufficiency

شایستگی (اسم)
ability, sufficiency, competency, competence, merit, suitability, worthiness, aptitude, desert, acceptability, adequacy, pertinence, pertinency, aptness, decency, eligibility

کفایت (اسم)
plenty, sufficiency, competence, adequacy, efficiency, autarchy, autarky

بسندگی (اسم)
sufficiency, adequacy

مقدار کافی (اسم)
sufficiency

تخصصی

[حسابداری] کافی بودن
[زمین شناسی] بسندگی
[ریاضیات] کفایت، بسندگی، به اندازه ی کافی
[آمار] بسندگی

به انگلیسی

• quality of being sufficient; quantity which is sufficient to the needs of, adequate amount
if there is a sufficiency of something, there is enough of it; a formal word.

پیشنهاد کاربران

مالیت داشتن
1. However, it was not possible for the smaller countries of the region to achieve self sufficiency.
با این وجود دستیابی به خودکفایی برای کشورهای کوچکتر منطقه امکان پذیر نبود.
2. This raises the question of how primates are able to locate a sufficiency of ripe fruits each day.
این سوال را مطرح می کند که چگونه پستانداران قادر به یافتن کافی میوه های رسیده در هر روز هستند.
3. In contrast, economic sufficiency emerged as a significant theme when the adolescents were asked to describe their ideal lives.
در مقابل ، هنگامی که از نوجوانان خواسته شد زندگی ایده آل خود را توصیف کنند ، کفایت اقتصادی به عنوان یک موضوع مهم مطرح گردید.
4. I literally have scraped the bottom of the barrel in my life but you learn a self sufficiency.
من در زندگی ام به معنای واقعی کلمه پایین بشکه را خراشیده ام اما شما خودکفایی را یاد می گیرید.
5. We need to diversify our agriculture towards self sufficiency subsistency.
ما باید کشاورزی خود را به سمت معیشت خودکفایی متنوع کنیم.
6. It is a great thing to be able to trust God before the sons of men, to confess His sufficiency for our every exigence.
این چیز بزرگی است که بتوانیم قبل از فرزندان انسان به خدا اعتماد کنیم ، و به شایستگی او برای هر ضرورتی اعتراف کنیم.

Sufficiency= کفایت، کافی، شایستگی، بسندگی
Self - Sufficiency= خودکفایی

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما