suck it up

پیشنهاد کاربران

کاری را انجام دادن
دست به کار شدن
تحمل کردن
چیزیو تحمل کردن
سختی ها رو بیخیال شدن و ادامه دادن. تلاش کردن بدون تسلیم شدن
غُر نزن
در اصطلاح یعنی خفه شو، تحمل کن
خفه خون بگیر
بسوز و بساز
قبولش کن! با آن کنار بیا! ( پذیرش شرایط سخت )
دندان روی جگر گذاشتن
غر نزن
accept something unpleasant or difficult.
کنار آمدن
بسوز و بساز، تحمل کن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما