subpopulation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] زیر جامعه
[ریاضیات] زیرجامعه
[آمار] زیر جامعه

پیشنهاد کاربران

خوشه
زیرجمعیت

subpopulation ( مهندسی منابع طبیعی - شاخة حیات وحش )
واژه مصوب: فروجمعیت
تعریف: گروه هایی از یک جمعیت که از لحاظ جغرافیایی یا سایر ویژگی ها متمایز هستند و میان آنها تبادل جمعیتی یا ژنی کمی وجود دارد
جمعیت فرعی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما