submandibular gland

پیشنهاد کاربران

غده زیرآرواره ای ( تحت فکی )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما