subfacies

پیشنهاد کاربران

subfacies ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: زیررخساره
تعریف: یکی از زیربخش های رخساره براساس مشخصات رسوب شناختی و ضمائم فسیلی آن
زیر بخش یک رخساره

بپرس