strontium

/ˈstrɑːntiəm//ˈstrɒntɪəm/

معنی: استرونتیوم، عنصر سبک دو ظرفیتی
معانی دیگر: (شیمی) استرونسیم (عنصر زرد رنگ که فقط در ترکیب یافت می شود - نشان: sr، وزن اتمی: 87/62، شماره ی اتمی: 38، چگالی: 2/6، نقطه ی گداز: 769 درجه سانتیگراد، نقطه ی جوش: 1384 درجه سانتیگراد)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a highly reactive chemical element of the alkaline-earth group that has thirty-eight protons in each nucleus, that occurs naturally only in compounds, and that has highly toxic radioactive isotopes that are by-products of some types of nuclear fission reactions. (symbol: Sr)

جمله های نمونه

1. Electricity produced by radioactive isotopes, strontium 90, polonium 2 by thermoelectric energy conversion.
[ترجمه گوگل]الکتریسیته تولید شده توسط ایزوتوپ های رادیواکتیو، استرانسیم 90، پلونیوم 2 با تبدیل انرژی ترموالکتریک
[ترجمه ترگمان]برق تولید شده توسط ایزوتوپ های رادیواکتیو، strontium ۹۰، polonium ۲ با تبدیل انرژی گرمایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Strontium aluminate long persistence phosphors were prepared through homogeneous precipitation method.
[ترجمه گوگل]استرانسیوم آلومینات فسفرهای ماندگاری طولانی با روش بارش همگن تهیه شد
[ترجمه ترگمان]phosphors دوام طولانی مدت از طریق روش رسوب همگن تهیه شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The results showed that hygroscopic water content of strontium nitrate could be decreased by coating with nitrated cellulose and fluororubber, and the ignition ratio of primer could be increased.
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که می توان محتوای آب رطوبت گیر نیترات استرانسیم را با پوشش دادن با سلولز نیترات شده و فلوئوروبربر کاهش داد و نسبت اشتعال پرایمر را افزایش داد
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که مقدار آب ضد رطوبت of می تواند با روکش سلولز و fluororubber کاهش یابد و نسبت اشتعال پرایمر می تواند افزایش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Method Strontium 90 contact therapy was introduced among 26 infants with skin hemangiomas.
[ترجمه گوگل]روش درمان تماسی استرانسیوم 90 در بین 26 نوزاد مبتلا به همانژیوم پوستی معرفی شد
[ترجمه ترگمان]روش Strontium ۹۰ درمانی در بین ۲۶ نوزاد با hemangiomas پوستی ایجاد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In this paper, strontium lead titanate strontium lead titanyl oxalate tetrohydrate by chemical coprecipitation.
[ترجمه گوگل]در این مقاله، استرانسیم سرب تیتانات استرانسیوم سرب تیتانیل اگزالات تتروهیدرات با رسوب شیمیایی همزمان
[ترجمه ترگمان]در این مقاله، strontium lead titanate titanyl را با coprecipitation مواد شیمیایی هدایت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. New type of strontium aluminate shone coating has excellent light stability, which can be used outdoors.
[ترجمه گوگل]نوع جدید پوشش براق آلومینات استرانسیوم دارای پایداری نور عالی است که می تواند در فضای باز استفاده شود
[ترجمه ترگمان]نوع جدید of آلومینات دارای پایداری نوری عالی است که می تواند در فضای باز مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The Strontium isotope composition of marine autogenetic minerals can reflect the sea level fluctuation trend during the minerals deposited.
[ترجمه گوگل]ترکیب ایزوتوپی استرانسیوم کانی های اتوژنتیک دریایی می تواند روند نوسانات سطح دریا را در طول مواد معدنی ته نشین شده منعکس کند
[ترجمه ترگمان]ترکیب ایزوتوپ مواد معدنی autogenetic دریایی می تواند منعکس کننده روند نوسان سطح دریا در طول مواد معدنی ته نشین شده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Strontium Chemical element, one of the alkaline earth metals, chemical symbol Sr, atomic number 3
[ترجمه گوگل]عنصر شیمیایی استرانسیوم، یکی از فلزات قلیایی خاکی، نماد شیمیایی Sr، عدد اتمی 3
[ترجمه ترگمان]عنصر شیمیایی Strontium یکی از عناصر قلیایی خاکی، نماد شیمیایی Sr، عدد اتمی ۳
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Kai - tai strontium production companies are characterized by small size of the component tag.
[ترجمه گوگل]شرکت های تولید کننده استرانسیوم کای تای با اندازه کوچک برچسب جزء مشخص می شوند
[ترجمه ترگمان]کای - تای strontium، شرکت های تولید با اندازه کوچک برچسب مولفه مشخص می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The results indicated that rodlike and linear superfine strontium carbonate particles were prepared respectively by adding different crystal shape controlling agents with proper quantity.
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که ذرات میله مانند و خطی کربنات استرانسیم فوق ریز به ترتیب با افزودن عوامل کنترل کننده شکل کریستالی مختلف با مقدار مناسب تهیه شدند
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که ذرات کربنات superfine و superfine خطی به ترتیب با افزودن شکل کریستالی مختلف عوامل کنترل کننده با کمیت مناسب آماده شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Strontium cobaltite, however, is hardly used in the environmental protection.
[ترجمه گوگل]با این حال، کبالتیت استرانسیوم به سختی در حفاظت از محیط زیست استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]با این حال، Strontium cobaltite به ندرت در حفاظت از محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Porous ceramic materials on the base of strontium zirconate were developed with zirconium dioxide, baddeleyite powder, and granular polystyrol.
[ترجمه گوگل]مواد سرامیکی متخلخل بر پایه زیرکونات استرانسیوم با دی اکسید زیرکونیوم، پودر باددلایت و پلی استایرول دانه ای ساخته شدند
[ترجمه ترگمان]مواد سرامیکی Porous روی پایه of zirconate با زیرکونیوم دی اکسید، پودر baddeleyite و polystyrol دانه ای توسعه یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Using organic salts of strontium and barium with titanium butoxide as precursors, the solution of Sr -modified BaTiO3 were prepared successfully.
[ترجمه گوگل]با استفاده از نمک های آلی استرانسیم و باریم با بوتاکسید تیتانیوم به عنوان پیش ساز، محلول BaTiO3 اصلاح شده با Sr با موفقیت تهیه شد
[ترجمه ترگمان]با استفاده از نمک های آلی of و باریم با butoxide titanium به عنوان مواد اولیه، محلول of اصلاح شده Sr با موفقیت آماده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A mixture of potassium chlorate, sugar and strontium nitrate produce red flames when ignited.
[ترجمه گوگل]مخلوطی از کلرات پتاسیم، شکر و نیترات استرانسیوم هنگام مشتعل شدن شعله های قرمز ایجاد می کند
[ترجمه ترگمان]ترکیبی از پتاسیم chlorate، شکر و strontium باعث شعله ور شدن زبانه های آتش در هنگام شعله ور شدن می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Some problems and suggestions for determining strontium are pointed out simultaneously.
[ترجمه گوگل]به طور همزمان به برخی مشکلات و پیشنهادات برای تعیین استرانسیم اشاره می شود
[ترجمه ترگمان]برخی مشکلات و پیشنهادها برای تعیین strontium به صورت همزمان نشان داده می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

استرونتیوم (اسم)
strontium

عنصر سبک دو ظرفیتی (اسم)
strontium

تخصصی

[شیمی] استرانسیم - عنصر زرد فام که فقط در ترکیب یافت می شود
[برق و الکترونیک] استرانسیم عنصر فلزی که در کاتدهای لامپهای نوری برای به دست آوردن بیشترین پاسخ به تابش فرابنفش به کار می رود و عدد اتمی آن 38 است .

انگلیسی به انگلیسی

• (sr) soft silvery metallic element (chemistry)

پیشنهاد کاربران

بپرس