streptococcus

/ˌstreptəˈkɒkəs//ˌstreptəˈkɒkəs/

(ترکیزه شناسی) پیچ گوییزه، استرپتوکوک
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: streptococci
مشتقات: streptococcal (adj.)
• : تعریف: any of several round or oval bacteria that occur in pairs or chains, some of which cause disease or infection in humans and animals.

جمله های نمونه

1. Tonsillitis is normally caused by infection with streptococci.
[ترجمه ترگمان]Tonsillitis معمولا ناشی از عفونت با streptococci است
[ترجمه گوگل]تونسیلیت به طور معمول توسط عفونت با استرپتوکوک ایجاد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chain and Heatley injected streptococci into mice and then treated some of the mice with penicillin.
[ترجمه ترگمان]Chain و Heatley به موش ها تزریق شدند و سپس برخی از موش ها را با پنی سیلین درمان کردند
[ترجمه گوگل]Chain and Heatley تزریق استرپتوکوک ها به موش ها و پس از آن برخی از موش ها با پنی سیلین درمان شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. According to the recent studies, Streptococcus mutants, Lactobacillus, Actinomyces viscosus are the major caries pathogens.
[ترجمه ترگمان]با توجه به مطالعات اخیر، mutants Streptococcus، لاکتوباسیلوس، Actinomyces viscosus عوامل pathogens اصلی هستند
[ترجمه گوگل]با توجه به مطالعات اخیر، جهش های استرپتوکوک، لاکتوباسیلوس، ویروس Actinomyces viscosus پاتوژن های بزرگ پوسیدگی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. By this strategy, We successfully constructed the Streptococcus - Escherichia colt shutter vector pZB 1 and pZB 2 containing gtf genes.
[ترجمه ترگمان]با این استراتژی، ما با موفقیت the Streptococcus Escherichia - pZB ۱ و pZB ۲ حاوی ژن های gtf را با موفقیت ساخته بودیم
[ترجمه گوگل]با استفاده از این استراتژی، ما موفق به ساختن Streptococcus - Escherichia colt shot vector pZB 1 و pZB 2 که حاوی ژنهای gtf است ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Example of a disease causing bacteria is the Streptococcus which causes a strep throat.
[ترجمه ترگمان]مثالی از یک بیماری که باعث ایجاد باکتری می شود the ریه است که منجر به گلو strep می شود
[ترجمه گوگل]نمونه ای از یک بیماری که باعث ایجاد باکتری است، استرپتوکوک است که موجب گلودرد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The C_(13 strain attenuated from a prototype of streptococcus suis through repeated insusceptible chicken passage pathway is successful and here presented.
[ترجمه ترگمان]کشش C (۱۳)که از یک نمونه اولیه of ضعیف شده از طریق مسیر عبور مرغ insusceptible تکرار می شود، موفقیت آمیز بوده و در اینجا ارائه شده است
[ترجمه گوگل]C_ (13 سویه از پروتوتایپ استرپتوکوک سویس توسط مسیر گذر مرغی مکرر غیر قابل قبول کاهش یافته و در اینجا ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The results of drug-fast showed that tolerance of Streptococcus faecium was higher than that of Streptococcus faecalis.
[ترجمه ترگمان]نتایج سریع دارو نشان داد که تحمل of التهاب ریه بالاتر از التهاب ریه faecalis است
[ترجمه گوگل]نتایج سریع دارو نشان داد که تحمل به استرپتوکوک فکیموم بالاتر از استرپتوکوک فکالیس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. In this experiment, Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus were used to co-ferment porcine bone powder for enhancing free calcium level in fermentation broth.
[ترجمه ترگمان]در این آزمایش، لاکتوباسیلوس bulgaricus و Streptococcus thermophilus از پودر استخوان porcine برای افزایش سطح کلسیم آزاد در آبگوشت تخمیر استفاده کردند
[ترجمه گوگل]در این آزمایش، Lactobacillus bulgaricus و Streptococcus thermophilus به منظور هماهنگ سازی پودر استخوان کمچرب برای افزایش سطح کلسیم آزاد در تخمیر مایع مورد استفاده قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Better antibactyeria function against pyesis streptococcus, streptococcus pneumonia, flu bacilli also against staphylococcus.
[ترجمه ترگمان]عملکرد بهتر antibactyeria در برابر pyesis streptococcus، ذات الریه streptococcus، آنفولانزا bacilli نیز در برابر staphylococcus است
[ترجمه گوگل]عملکرد بهتر آنتی بادی در برابر استرپتوکوک های پیزیس، استرپتوکوک پنومونی، باکتری های آنفولانزا و همچنین در برابر استافیلوکوک ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The group A Streptococcus Streptococcus pyogenes causes a wide spectrum of diseases.
[ترجمه ترگمان]گروه: التهاب ریه Streptococcus pyogenes باعث طیف وسیعی از بیماری ها می شود
[ترجمه گوگل]استرپتوکوک Streptococcus pyogenes گروه A باعث طیف وسیعی از بیماری ها می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It is a bacterial infection caused by Streptococcus suis.
[ترجمه ترگمان]این یک عفونت باکتریایی است که از التهاب ریه suis ایجاد شده است
[ترجمه گوگل]این عفونت باکتریایی ناشی از استرپتوکوک سوئیس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Strangles is an acute disease caused by infection with a bacteria called Streptococcus Equi.
[ترجمه ترگمان]strangles یک بیماری حاد است که به علت عفونت با باکتری Streptococcus التهاب ریه ایجاد می شود
[ترجمه گوگل]استحکام یک بیماری حاد است که به علت عفونت باکتریایی به نام استرپتوکوک Equi ایجاد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The results showed that Alkaloids from Thermopsis lanceolate had certain inhibition on Escherichia, Pasteurella, Streptococcus and Staphylococcus.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که Alkaloids از Thermopsis lanceolate مهار خاصی در Escherichia، Pasteurella، التهاب ریه و Staphylococcus داشته است
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که آلکالوئیدها از ترموپسیس لانسولات مهار خاصی برای اشرشیا، پاستورلا، استرپتوکوک و استافیلوکوک دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Hollander, Jansen ( 1951 ) and England, Field ( 1954 ) reported streptococcus suis infections.
[ترجمه ترگمان]Hollander، Jansen (۱۹۵۱)و انگلستان، فیلد (۱۹۵۴)گزارش دادند که streptococcus از عفونت suis
[ترجمه گوگل]Hollander، Jansen (1951) و انگلستان Field (1954) عفونت استرپتوکوک سویس را گزارش کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. It is traditionally made by adding common strains of Streptococcus and Lactobacillus Bacteria to raw milk.
[ترجمه ترگمان]این روش به طور سنتی با افزودن کرنش های common و لاکتوباسیلوس باکتری ها در شیر خام ایجاد می شود
[ترجمه گوگل]به طور سنتی با افزودن سوپ معمولی استرپتوکوک و لاکتوباسیلوس باکتری به شیر خام ساخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• spherical bacteria occurring in pairs or chains (bacteriology)

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه(ترکیزه شناسی) پیچ گوییزه، استرپتوکوکبررسی کلمهاسم ( noun ) حالات : streptococci مشتقات : streptococcal ( adj. ) • : تعریف: any of several r ...جمله های نمونه1. Tonsillitis is normally caused by infection with streptococci. [ترجمه ترگمان] Tonsillitis معم ...انگلیسی به انگلیسیspherical bacteria occurring in pairs or chains (bacteriology)
معنی streptococcus، مفهوم streptococcus، تعریف streptococcus، معرفی streptococcus، streptococcus چیست، streptococcus یعنی چی، streptococcus یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: streptococcus a
اشتباه تایپی: سفقثحفخزخززعس
آوا: /سترپتککوس/
عکس streptococcus : در گوگل
معنی streptococcus

معنی یا پیشنهاد شما