straight from the horse's mouth

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• straight from the source, right from the origin

پیشنهاد کاربران

مستقیم از دهان خود شخص ، از منبع موثق ، دست اول ، از شخص مورد استفاده کننده
from a very reliable source
منبع موثق
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما