stocks make recovery

پیشنهاد کاربران

سهام ها وضعشون بهتر میشه
سهام ها گران تر می شوند
سهام ها ترمیم می کنند خودشان را/احیا می کنند خودشان را
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما