stingaree


رجوع شود به: stingray
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهرجوع شود به: stingray
معنی stingaree، مفهوم stingaree، تعریف stingaree، معرفی stingaree، stingaree چیست، stingaree یعنی چی، stingaree یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: stinger
اشتباه تایپی: سفهدلشقثث
آوا: /ستینگری/
عکس stingaree : در گوگل
معنی stingaree

معنی یا پیشنهاد شما