stems from

پیشنهاد کاربران

نشات گرفتن از
ریشه در . . . دارد
از . . . برمی خیزد/ناشی می شود/ نشات می گیرد/برمی آید/سرچشمه می گیرد/منشا می گیرد
ریشه از . . . دارد.

بپرس