stem from

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• come from, originate from, occur as a result of

پیشنهاد کاربران

نشأت میگیرد

ناشی شدن، سرچشمه گرفتن
منشا . . .
برگرفته از . . .
سرچشمه ی . . .
ناشی از . . .
نشات گرفته از . . .
ریشه گرفتن از . . .
از چیزی برآمدن
از روی چیزی . . .
از . . . است
ریشه داشتن در، برخاستن از
برآمده از. . .
منشعب از. . .
متساعد از. . .
ناشی از چیزی بودن
حاصل از چیزی بودن
از چیزی نشأت گرفتن
به خاطره ، به دلیل، منشا/ریشه گرفتن از. . .
. . . . . . . . . . . . leading away from
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما