std


مخفف: معیار، استانده
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "standard."

جمله های نمونه

1. The STD code for London is 07
[ترجمه ترگمان]کد STD برای لندن ۰۷ است
[ترجمه گوگل]کد STD برای لندن 07 است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This paper presents a STD bus double modular fault-tolerant computer system based on computer architecture.
[ترجمه ترگمان]این مقاله یک سیستم کامپیوتری fault دوگانه را براساس معماری کامپیوتر ارائه می کند
[ترجمه گوگل]این مقاله یک سیستم کامپیوتری متقابل مدولار خطای متقابل STD مبتنی بر معماری کامپیوتر را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We consult the mechanism of MIL - STD - 155B ( 155B ) and propose our highly reliable fieldbus system based on Ethernet — ARTC.
[ترجمه ترگمان]ما با مکانیزم MIL - STD - ۱۵۵ B (۱۵۵ B)مشورت کردیم و سیستم highly reliable را براساس اترنت - ARTC پیشنهاد کردیم
[ترجمه گوگل]ما با مکانیسم MIL - STD - 155B (155B) مشغول به کار هستیم و پیشنهاد می کنیم سیستم fieldbus ما بر اساس اترنت - ARTC
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The subordinate has a STD bus-organization, performs measurement and controlling tasks independently according to its control parameters, and stores data records of this course.
[ترجمه ترگمان]تابع یک دستگاه اتوبوس - دارد، اندازه گیری و کنترل وظایف را به طور مستقل با توجه به پارامترهای کنترل آن انجام می دهد، و سوابق داده های انبار این دوره را ذخیره می کند
[ترجمه گوگل]زیرگروه دارای یک سازمان اتوبوسرانی STD است، با توجه به پارامترهای کنترل آن، اندازه گیری و کنترل وظایف مستقل انجام می دهد و سوابق داده های این دوره را ذخیره می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. If you're new to using QuickTime for Java, you need to realize that there's a subtle difference between the quicktime. std. movies. Movie object and the file_name. mov that may exist on your hard drive.
[ترجمه ترگمان]اگر برای استفاده از QuickTime برای جاوا تازه کار هستید، باید درک کنید که تفاوت ظریفی بین the وجود دارد فیلم هدف فیلم و نام فایل mov که ممکن است در هارد دیسک شما وجود داشته باشند
[ترجمه گوگل]اگر شما برای استفاده از QuickTime برای جاوا تازه کار هستید، باید بدانید که بین Quicktime تفاوت ظریف وجود دارد std فیلم ها شیء فیلم و نام فایل mov که ممکن است روی هارد دیسک شما وجود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Methods STD case-reporting data were collected and analyzed with the SPSS software and Microsoft EXCEL.
[ترجمه ترگمان]روش های STD مربوط به گزارش case جمع آوری شده و با نرم افزار SPSS و مایکروسافت EXCEL تجزیه و تحلیل شدند
[ترجمه گوگل]روش ها: داده های مورد گزارش گزارش شده توسط نرم افزار SPSS و مایکروسافت اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. That process can be described with using a state transition diagram (STD), such as the one in Figure that shows the stages in the lifecycle of an individual order being managed.
[ترجمه ترگمان]این فرآیند را می توان با استفاده از نمودار انتقال حالت (STD)توصیف کرد، مانند مثال در شکل که مراحل چرخه عمر یک نظم فردی را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]این فرآیند را می توان با استفاده از یک نمودار انتقال وضعیت (STD)، مانند یک شکل نشان داد که مراحل چرخه زندگی یک سفارش فردی را مدیریت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. std::pair has a comparison operator that does effectively the same comparisons as your version.
[ترجمه ترگمان]std: جفت دارای یک اپراتور مقایسه است که به طور موثر مقایسه های مشابهی را به صورت نسخه شما انجام می دهد
[ترجمه گوگل]جفت std دارای اپراتور مقایسه است که به طور موثر مقایسه مشابه به عنوان نسخه شما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. STD bus embeded computer based general numerical protection system is presented here.
[ترجمه ترگمان]سیستم حفاظت عددی مبتنی بر سیستم کامپیوتری STD در اینجا ارائه شده است
[ترجمه گوگل]سیستم حفاظت عددی عادی کامپیوتری مبتنی بر کامپیوتر STD در اینجا ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. To introduce a design example of STD computer control system for the production process of rope.
[ترجمه ترگمان]برای معرفی یک مثال طراحی سیستم کنترل کامپیوتری STD برای فرآیند تولید طناب
[ترجمه گوگل]برای معرفی یک نمونه از سیستم کنترل کامپیوتری STD برای روند تولید طناب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Objective To find out the self acceptance rate of high risk crowd to sexually transmitted diseases(STD).
[ترجمه ترگمان]هدف برای پیدا کردن میزان پذیرش افراد در معرض خطر بالا برای بیماری های مقاربتی (STD)
[ترجمه گوگل]هدف: شناسایی میزان پذیرش افراد مبتلا به بیماری های خطرناک (STD) به میزان قابل توجهی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The intersection controller is based on STD bus structure, its processor adopting MSC-89C51 monolithic computers of the INTEL company.
[ترجمه ترگمان]کنترل کننده تقاطع مبتنی بر ساختار اتوبوس STD است، پردازنده آن MSC - ۸۹ C۵۱ یکپارچه شرکت INTEL را اتخاذ می کند
[ترجمه گوگل]کنترل کننده تقاطع بر اساس ساختار اتوبوس STD است، پردازشگر آن، رایانه های یکپارچه MSC-89C51 شرکت INTEL را اتخاذ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Objective:To discuss the factors contributing to misdiagnosis of STD, aiming to improving clinicians' diagnostic accuracy for STD.
[ترجمه ترگمان]هدف: برای بحث در مورد عوامل دخیل در misdiagnosis STD، با هدف بهبود دقت تشخیصی clinicians برای STD
[ترجمه گوگل]هدف بررسی عوامل موثر در تشخیص اشتباه STD با هدف بهبود دقت تشخیصی پزشکان در STD است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Detail assembly process documentation for STD machines and procedure.
[ترجمه ترگمان]مستندسازی فرآیند مونتاژ جزئیات برای ماشین های STD و روش
[ترجمه گوگل]اسناد فرایند مونتاژ جزئیات برای ماشین آلات STD و روش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: SéΧually Transmitted Disease
موضوع: پزشکی
بیماری های آمیزشی یا عفونتهای منتقله آمیزشی STD یا VD نامی کلی برای بیماری های گوناگونی است که از طریق انواع روش های آمیزش جنـسی (آمیزش جنـسی دهانی، مهبلی، مقـعدی) انتقال پیدا می کنند. برخی از این بیماریها از روشهای غیر جنـسی نیز منتقل می شوند، از طریق سوزن مشترک در معتادان به مواد مخدر تزریقی و یا در زایمان و شیردهی. برخی از این بیماری ها علایم و نشانه دارند و برخی نشانه ای نداشته و مدتی نهفته می مانند اما به دیگران منتقل می شوند.

تخصصی

[بهداشت] بیماریهای انتقالی از راه جنسی - sexual transmitted disease

به انگلیسی

• (medicine) disease that is most often contracted through sexual contact (e.g. gonorrhea, syphilis, aids, and genital herpes)
stds are diseases such as syphilis and aids that can be transmitted through sexual contact. std is an abbreviation for `sexually-transmitted disease'.
std is also a system of making a telephone call in which you dial a number yourself and do not have to ask the operator to get the number for you. std is an abbreviation for `subscriber trunk dialling'.

پیشنهاد کاربران

بیماری های مقاربتی
Sexually Transmitted Diseases : STD
بیماری های مقاربتی از قبیل :
Gonorrhea : سوزاک
Syphilis : سفلیس
Chlamydia : کلامیدیا
Trachoma : تراخم ناشی از کلامیدیا
HIV : ایدز
Hepatitis B : هپاتیت ب
Herpes Genitial : زگیل تناسلی
Condylomata Acuminata : نوع دیگری از زگیل تناسلی
Trichomoniasis : تک تارچه زدگی
tinea cruri : تینیا کروریس
Scabies : جرب ( گال )
Human Papillomavirus : ویروس پاپیلوم انسانی ( hpv )
بیماری های آمیزشی
standard deviation = std
انحراف معیار
1. نمونه پذیرفته شده یا تایید شده چیزی که دیگران با آن قضاوت یا سنجیده می شوند

2. ( اغلب جمع )
اصل درستی، صداقت و درستی

3. سطح برتری یا کیفیت

4. هر پرچم متمایز، وسیله، و غیره، به عنوان یک ملت، حاکمیت، یا دلیل خاص

5.
آ. هر یک از انواع پرچم های دریایی یا نظامی
ب رنگ های یک هنگ سواره نظام

6. پرچم یا نشانی که قبلاً برای نشان دادن نقطه مرکزی یا تجمع یک ارتش در نبرد استفاده می شد

7. یک پرچم بزرگ باریک که به دو نقطه ختم می شود، که در اصل توسط یک نجیب مستقل یا عالی رتبه حمل می شود.


8 - کالا یا کالاهایی که ارزش یک واحد پولی پایه در آن ذکر شده است.
استاندارد طلا

9. مدل مجاز واحد اندازه گیری یا وزن

10. یک واحد اندازه گیری تخته برابر با 1980 فوت تخته

11. ( در ضرب سکه ) نسبت تعیین شده وزن فلز گرانبها و فلز پایه که هر سکه باید حاوی آن باشد.

12. یک تیر یا تیر عمودی، مخصوصاً یکی که به عنوان تکیه گاه استفاده می شود

13.
آ. یک تکه مبلمان متشکل از یک تیر یا تیر عمودی روی پایه یا تکیه گاه
ب ( به عنوان اصلاح کننده )
یک لامپ استاندارد

14.
آ. گیاهی، به ویژه درخت میوه، که طوری تربیت شده باشد که ساقه ای راست و بدون شاخه داشته باشد
ب ( به عنوان اصلاح کننده )
یک گیلاس استاندارد

15. آهنگ یا قطعه ای که سالیان متمادی محبوب باقی مانده است

16. بزرگترین گلبرگ گل حبوبات مانند نخود فرنگی

17. ( در نیوزلند و قبلاً در انگلستان و ولز ) یک کلاس یا سطح دستیابی در یک مدرسه ابتدایی
صفت

18. از نوع معمول، منظم، متوسط ​​یا پذیرفته شده
یک اندازه استاندارد

19. دارای صلاحیت، صلاحیت یا برتری شناخته شده
کار استاندارد در یونان


20. دلالت بر زبانی که با اصطلاح، واژگان و غیره مشخص می شود، که صحیح و قابل قبول تلقی می شود. مقایسه غیر استاندارد، غیر رسمی

21. بریتانیایی
( سابق ) ( از تخم ) به اندازه ای که از بزرگ و بزرگتر از متوسط ​​باشد.

22. STD مخفف "بیماری های مقاربتی" است.


Collins online dictionary and reference resource
منابع• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/std
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما