static analysis

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] تجزیه و تحلیل ایستا
[کامپیوتر] تجزیه و تحلیل ایستا .
[ریاضیات] تحلیل ایستایی

معنی یا پیشنهاد شما