standard

/ˈstændərd//ˈstændəd/

معنی: نشان، پرچم، شعار، علم، قالب، معیار، استاندارد، الگو، نمونه قبول شده، متعارف، همگون، متعارفی، قانونی، مرسوم
معانی دیگر: بیرق، لوای سه گوش، درفش، ملاک، میزان، شاخص، استانده، ضابطه، (جمع) موازین، وابسته به معیار، معیاری، استاندی، معتبر، ارزش دار، مورد قبول، همه پذیر، پذیرفته، معمول، رایج، معمولی، به روال، باب، (زبان شناسی) هنجارین، بهنجار، سطح، ستون، پایه، تیر، پرچم جوخه ی سواره نظام، (ضرب سکه) نسبت طلا و نقره و فلزات دیگر، میزان طلا، (در سیستم های پولی) معیار سنجش ارزش پول، رجوع شود به: vexillum، (گل یا iris) راست گلبرگ، (درخت میوه) راست ساقه، پیوند، حد مطلوب

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: something that is considered to be a model for measurement or comparison or serve as an accepted authority.
مترادف: bench mark, canon, criterion, ideal, model, norm, yardstick
مشابه: classic, example, lead, mark, pattern, precedent, touchstone, type

(2) تعریف: whatever level or degree is normal or routine.
مترادف: norm, par
مشابه: average, normal

- The performance was below their usual standard.
[ترجمه گوگل] عملکرد کمتر از استاندارد معمول آنها بود
[ترجمه ترگمان] عملکرد زیر استاندارد معمول آن ها بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a commodity that serves as the basis of the value of a currency.

- the gold standard
[ترجمه گوگل] استاندارد طلا
[ترجمه ترگمان] استاندارد طلایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a flag, banner, or ensign, esp. that of a nation or ruler.
مترادف: banner, ensign, flag

(5) تعریف: (pl.) criteria for moral or ethical conduct according to some accepted authority or system of values.
مترادف: ideals, principles
صفت ( adjective )
(1) تعریف: serving as a model for measurement or comparison or as an accepted authority.
مترادف: normative, prototypic
مشابه: accepted, classic, exemplary, ideal, model, prescriptive, regular, representative

(2) تعریف: of widely accepted authority and excellence.
مترادف: accepted, authoritative, canonical
مشابه: approved, classic, definitive, official, orthodox, prescribed, prevailing, reputable, widespread

- standard school textbooks
[ترجمه گوگل] کتاب های درسی استاندارد مدرسه
[ترجمه ترگمان] کتاب های درسی مدارس استاندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: normal; routine; usual.
مترادف: conventional, normal, ordinary, regular, routine, usual
متضاد: innovative, novel
مشابه: accepted, accustomed, basic, characteristic, common, commonplace, customary, de rigueur, everyday, familiar, habitual, orthodox, prevalent, quotidian, regulation, set, stock, typical

جمله های نمونه

1. standard deviation
انحراف استانده

2. standard english
انگلیسی هنجارین (استاندارد)

3. standard insurance policy
بیمه نامه ی رایج

4. standard of living
سطح زندگی

5. standard of purity for drugs
معیار خلوص داروها

6. standard of weight and measure
معیار وزن و اندازه

7. standard procedure
روش معمول

8. standard reference books
کتاب های مرجع معتبر

9. standard silver
نقره ی استانده

10. standard weight
وزن استانده

11. a standard for a flag
چوب پرچم

12. regimental standard
پرچم هنگ

13. royal standard
درفش سلطنتی

14. a double standard
معیار دو جور (تبعیض آمیز)

15. a marginal standard of living
سطح زندگی نزدیک به حداقل

16. the silver standard
پایه ی نقره،نظام پولی بر مبنای نقره (نه طلا)

17. a window of standard width
پنجره ای به عرض معمولی

18. the pound is the standard unit of currency in britain
پوند واحد پول انگلستان است.

19. they enjoy a high standard of living
آنان از سطح زندگی بالایی برخوردارند.

20. their enjoyment of a higher standard of living
بهره مندی آنان از یک سطح زندگی بالاتر

21. in spite of all the propaganda, the standard of morality has not improved
علی رغم همه ی تبلیغات،سطح اخلاقیات بالا نرفته است.

22. people wish not only to maintain their present standard of living but to raise it too
مردم نه تنها می خواهند سطح زندگی فعلی خود را حفظ کنند بلکه می خواهند آن را بالاتر هم ببرند.

23. Students who achieve an acceptable standard will progress to degree studies.
[ترجمه گوگل]دانش‌آموزانی که به استاندارد قابل قبولی دست یابند، تا مقطع تحصیلی پیشرفت خواهند کرد
[ترجمه ترگمان]دانشجویانی که به یک استاندارد قابل قبول دست می یابند، به تحصیلات دانشگاهی خود ادامه خواهند داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. The act lays down a minimum standard for air quality.
[ترجمه گوگل]این قانون حداقل استانداردی را برای کیفیت هوا تعیین می کند
[ترجمه ترگمان]این عمل حداقل استاندارد برای کیفیت هوا قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. There are three categories of accommodation - standard, executive and deluxe.
[ترجمه گوگل]سه دسته اقامتی وجود دارد - استاندارد، اجرایی و لوکس
[ترجمه ترگمان]سه گروه از استانداردها، استاندارد، اجرایی و لوکس وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. Air bags are a standard feature in most new cars.
[ترجمه گوگل]کیسه هوا یک ویژگی استاندارد در اکثر خودروهای جدید است
[ترجمه ترگمان]کیسه های هوایی یک ویژگی استاندارد در اغلب خودروهای جدید هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. You will be asked to perform some standard manoeuvres during your driving test.
[ترجمه گوگل]در طول آزمون رانندگی از شما خواسته می شود تا مانورهای استانداردی را انجام دهید
[ترجمه ترگمان]از شما خواسته می شود در طی تست رانندگی، برخی مانورهای استاندارد انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. I try to live up to the high standard of the school.
[ترجمه گوگل]من سعی می کنم به استانداردهای بالای مدرسه برسم
[ترجمه ترگمان]سعی می کنم با سطح بالا مدرسه زندگی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. She's a great violinist by any standard.
[ترجمه گوگل]او با هر معیاری یک ویولونیست بزرگ است
[ترجمه ترگمان]او یک violinist بزرگ با هر معیار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. White is the standard colour for this model of refrigerator.
[ترجمه گوگل]رنگ استاندارد این مدل از یخچال سفید است
[ترجمه ترگمان]سفید رنگ استاندارد برای این مدل یخچال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نشان (اسم)
trace, attribute, tally, score, slur, benchmark, indication, token, aim, show, sign, seal, stamp, target, mark, marking, insignia, signal, emblem, symptom, brand, presage, track, banner, badge, clue, standard, ensign, vexillum, impress, hallmark, plaque, caret, chalk, cicatrix, symbol, vestige, medal, memento

پرچم (اسم)
blazon, banner, oriflamme, flag, stamen, standard, ensign, vexillum, whiff

شعار (اسم)
slogan, motto, emblem, device, banner, standard

علم (اسم)
knowledge, sign, banner, flag, standard, ensign, science, symbol

قالب (اسم)
format, case, size, ingot, pat, standard, cast, mandrel, cake, model, template, mold, mandril

معیار (اسم)
test, criterion, touchstone, canon, gauge, scale, standard, yardstick, paragon

استاندارد (اسم)
modulus, standard

الگو (اسم)
type, pattern, standard, sample, template, mold, schema, strickle

نمونه قبول شده (اسم)
standard

متعارف (صفت)
standard

همگون (صفت)
standard

متعارفی (صفت)
common, standard, canonical

قانونی (صفت)
valid, rightful, lawful, standard, canonical, legal, juridical, legitimate, statutory, forensic, normative, licit

مرسوم (صفت)
habitual, usual, common, standard, prevalent, traditional, customary

تخصصی

[شیمی] استاندارد، معمولی، متعارف
[عمران و معماری] استاندارد - استانده - ماخذ - معیار - نظام - پایه
[کامپیوتر] استاندارد .
[برق و الکترونیک] استاندارد 1. مرجعی که اساسی رابرای مقایسه با درجه بندی بنیان می گذارد . 2. مفهومی که با مجوز قانونی، عرف یا موافقت تأیید می شود و به عنوان الگو یا قاعده ای در اندازه گیری کمیت یا تأییر محصولی عمل می کند. - استاندارد
[مهندسی گاز] معیار، الگو، مقرر
[صنعت] استاندارد، معیار - یک استاندارد چیزی است که به عنوان پایه و اساس مقایسات، مورد توافق عموم قرار گرفته است ؛ یک نمونه یا مدل پذیرفته شده.
[حقوق] میزان، معیار، ضابطه، استاندارد
[نساجی] استاندارد
[ریاضیات] استانده

انگلیسی به انگلیسی

• model, criterion; norm, average; flag, banner; commodity which backs a monetary system
serving as a model; normal, regular, typical; widely accepted
a standard is a level of quality or achievement, especially a level that is thought to be acceptable.
a standard is also something that you use in order to judge the quality of something else.
standards are moral principles which affect people's behaviour.
you use standard to describe things which are usual and normal.
a standard work or text on a particular subject is one which is widely read and often recommended.
see also double standard.

پیشنهاد کاربران

سطح، عیار
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : standardize
✅️ اسم ( noun ) : standard / standardization
✅️ صفت ( adjective ) : standard / standardless
✅️ قید ( adverb ) : standardly
standard
در واژه نامه ی رایاتاری انگلیسی , ریشه ی این واژه این جور نوشته است :
standard : stand - hard
وات " h " در آمیزشِ stand وَ hard از میان رفته است، در شناسِش ( تعریف ) این گونه آمده است : در میدان جَنگ پرچم یا درفش را سِفت و پابرجا کردن
...
[مشاهده متن کامل]

stand همان ایستَند پارسی از ایستادن
hard : سِفت ، سخت ، ( شاید خَرت پارسی باشد که گویش دیگری از کَرد است )

استاندار
حد نصاب
شرط
چارچوب
یکی از معنیش میشه استاندارد و معیار
Those girls have very standards these days
Knowing your strategy and personality is something that you absolutely must have be conquered by age 30
...
[مشاهده متن کامل]

1. self awarness
2. self control
3. confidance
4. Positive energy and persolnality
5. A person with values
6. Value goals
7. Social skills
8. Having fun
9. Balance in everything

مصوب:
a standard framework : چارچوب مصوب
مرسوم:
standard automobile equipment: تجهیزات مرسوم خودرو
قابل قبول:
a standard bicycle: دوچرخه استاندارد
استاندارد،
معیار ، الگو، غالب، نشان، اصولی، طبق معیار، پذیرفته شده، ایده آل، متداول، جاری،
استاندار
معیار
ایده آل
نمونه ی قابل قبول
اصولی
پذیرفته شده
استاندار
معیار
ایده آل
نمونه ی قابل قبول
اصولی
پذیرفته شده
Normal/reqular/typical
واژه ی اِستاندارد پارسیه ولی خب اِستانده نیز همان است و بهتره بکار ببریم.
standard
واژه ای ایرانی - اُروپایی ست که با دَرنِگَری به ساختار واژه سازیِ زَبانِ پارسی بایَد واژه ای پارسی اَز آن بَرساخت :
standard : st - and - ard
st = سِتاکِ ایست دَر پارسی ست.
and - = پَس وَندِ - اَند دَر پارسی مانَندِ : رَوَند ، آیَند. . .
...
[مشاهده متن کامل]

ard - = پَس وَندِ - آر دَر پارسی مانَندِ : ساختار یا پَس وَندِ - آد دَر پارسی مانَندِ : سِتاد ( ایستاد ) ، پیاد ( پیاده ) . .
گَرته بَرداری :
ایستاندار : ایستاند ( اَز ایستاندَن ) - آر
ایستاد : ایست - آد
ایستاده : ایست - آده
ایستانده : ایست - آند - ه ( اَز ایستاندَن )
اِستانده ( اِستاندَن یا اِستادَن گویِشِ دیگَری اَز ایستادَن اَست . )

معیار
♾For sizes or quality and etc♾
استاندارد✅
همان استاندارد
متداول، جاری
ایده آل
نمونه قابل قبول
Usuall
پذیرفته شده
اصولی، طبق معیار
اِستاندارد ( Standard ) واژه ای ایرانی است و واژه انگلیسی ( لاتین ) و فرانسوی آن برگرفته شده از فارسی است!
پس نیازی نیست برای آن برابر پارسی در نظر گرفته شود!
این واژه در آغاز اُستاندارَد:
شهری که از آن نگهداری شود!
سپس به اِستاندارَد دگرگون یافت:
اِستان: در فارسی باستان: سِتانه - سِتاندَن، گرفتن، مال خود کردن، بدست آوردن - ایستادن و پایدار ماندن
جایی که بگیرند و با پرچم و شاخصی آن را ایالت ( شهر ) کنند و از آن پایش و نگهبانی کنند!
داستان آن:
در زمان هخامنشیان ( 500 سال پیش از میلاد ) :
داریوش فَرمند، شهرهای بدست آورده خود را به 20 تا 22 ساتراپ ( شهربان، استاندارد ) نشین؛ جدا سازی کرده بود و هر بخش را به یک ساتراپ ( شهربان، استاندارد ) سپرده بود!
( ( واژه یونانی ساتراپ >>> برگرفته شده از واژه فارسی باستان ( خَشتَرَه پاوَن ) است! ) )
کارهای کشوری و مردمی به دست ساتراپ ها ( شهربان ها، استانداردها ) و کارهای لشگری و جنگی به دست فرماندهان سپاه ( تَخمه سِپاد یا سِپاذ ) داریوش بزرگ بوده است!
در زیر دستِ ساتراپ ها ( شهربان ها، استانداردها ) ، کارگزارانِ رسیدگی به گَزیتَک ( جَزیه، مالیات ) و هزینه های کشوری بوده است و همچنین کارگزارانِ پایش و رسیدگی ( بازرسی ) به چگونگی کارکردِ ساتراپ ها ( شهربان ها، استانداردها ) قرار داشتند که پیامد و دستاوردهای کارها را یک راست ( مستقیماً ) و بدون میانجی ( واسطه ) به دست داریوش بزرگ می رساندند!
بخش های جداسازی کشوری در زمان هخامنشیان:
کِشوَر ( کِشخُر، کِشخور )
استان ( ساتراپ: شهربان )
شهر ( زَند، یاکورا - شهر از مصدر "خَش" آمده است: شاهی و فرمانروایی کردن - یارستن و توانا بودن! )
شهرستان ( روستاک: شهر و گرداگرد آن )
بخش ( پاژگوس، پایگوس )
روستا ( ده، دِهیو، دِخیو )
استاندارها ( ساتراپ ها ) پس از این که انتخاب شدند؛ وظیفه داشتند که پرچم ویژه شهر خود را برافراشته نگهدارند >>> زیرا پرچم هر شهر >>> معیارِ سنجش و ارزیابی آن شهر به شمار می رفت!
و به آن شهر شناسنامه ( هویت ) می داد >>> ارزش و اعتباری برای پشتوانه شهر بوده است!
امروزه همان معنای مجازی آن >>> که پرچم شناسه ویژه ( الگو و معیار سنجش ) است مورد استفاده قرار گرفته است!
ولی به راستی همان اِستاندارَد بوده است که به مُرور زمان و برای آسانی کار >>> " اِستاندارد " شده است!
گرچه امروزه بخش های جداسازی کشوری ایران اندکی دگرگون شده است ولی هنوز هم به مانند دوران هخامنشیان است و کشورهای دیگر هم، از ایران الگو برداری کرده اند:
کشور: *سرپرست ( مسئول ) : وزیر کشور - *نهاد وابسته: وزارت کشور - *برای نمونه: کشور ایران
اُستان: استاندار - استانداری - اُستان البرز
شهر: شهردار - شهرداری - شهر کرج
شهرستان: فرماندار - فرمانداری - شهرستان فردیس
بخش: بخشدار - بخشداری - بخش مرکزی
"دهستان": دهدار - دهداری - دهستان گرم درّه ( گرمدرّه )
روستا: دهیار - دهیاری - روستای بَرَغان
( ( توجه: یک نفر شهردار ( فرماندار، بخشدار، دهدار، دهیار ) هَماد ( مرکزی، کُل ) و چند سازمان شهرداری ( فرمانداری، بخشداری، دهداری، دهیاری ) داریم که بستگی به منطقه دارد!
برای نمونه: هر منطقه از کرج یک نفر شهردار کل است ولی کرج دارای چند شهرداری درخور منطقه دارد مانند: شهرداری منطقه 1، 2، 3، 4 و. . . ) )
هنوز هم در بیشتر استان ها مانند: تهران، اصفهان، یزد، همدان، اردبیل، قزوین، زنجان، سمنان، ایلام، کرمانشاه، کرمان، قم، بوشهر و. . .
هم استان و هم شهر به شمار می روند!
ناگفته نماند که هر استان، شهر و شهرستانی و. . . خودش دارای شهرک های گوناگونی هم هست!
مانند: در شهر کرج >>> شهرک باغستان
در استان تهران >>> شهرک اکباتان
در شهرستان ساوجبلاغ >>> شهرک کُردان
در شهرستان اسلامشهر >>> شهرک واوان
مقبول
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٥)

بپرس