stand on someone

پیشنهاد کاربران

Stand on someone's shoulders :
از تجربه های دیگران استفاده کردن و بهره بردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما