stair stepping

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] روشی که در نماشهای تصویری برای نمایش خط رسم شده در زاویه ای به غیر از 45 درجه افقی یا عمودی بکار می رود .

معنی یا پیشنهاد شما