stacking order

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] ترتیب پشته - ترتیبی که در یک برنامه ی ترسیم، اشیا بر اساس آن مرتب می شوند. این ترتیب معین می کند که کدام شیء روی دیگری قرار گیرد. فرمانهای تشخیص ترتیب پشته را ( " به جلو ارسال کن"!، به عقب ارسال کن !"، " یکی به جلو "، " یکی به عقب " ) معمولاً تحت منوی " Arrange " می توان یافت .

معنی یا پیشنهاد شما