ssr

تخصصی

[برق و الکترونیک] secondary surveillance radar-رادار مراقبت ثانویه سیستم کنترل ترافیک هوایی که هواپیماهای نظامی و عادی را در تمام دنیا شناسایی و ردیابی می کند. این سیستم بخشی از سیستم راهنمای راداری کنترل ترافیک ( ATCRBS ) متعلق به FAA است . SSR معمولاً با رادار کنترل ترافیکخ هوایی ترکیب می شود . و آنتن آن بالای آنتن رادار ATC نصب می شود . ایستگاه زمینی از تراپاسخگر هواپیما با باریکه پروانه ای شکل نازکی در 1030 مگا هرتز درخواست ارسال اطلاعات می کند و پاسخ را در 1090 مگا هرتز دریافت می کند . تا فاصله و جهت هواپیما را تعیین کند . تراپاسخگحر هوایی قطار پالسی را بر می گرداند که هواپیما را شناسایی می کند . و ارتفاع را گزازش می دهد . این سیستم برای شناسایی نظامی دوست یا دشمن ( IFF ) ساخته شده است . - solid - state relay-رله حالت جامد رله ای که فقط قطعات حالت جامد دارد و قسمت متحرک ندارد .
[آمار] مجموع مربعات رگرسیون

پیشنهاد کاربران

نوعی نشانگر ژنتیکی: SSR = توالی های تکراری ساده یا ریزماهواره ها
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما