spoil for

پیشنهاد کاربران

به طور خاصی مشتاق بودن یا شور داشتن برای چیزی
مخصوصا برای پرواز یا مخالفت با چیزی یا درگیری
معمولا اشاره به بدتر شدن اوضاع برای یه مدت زمانی رو داره
Be soiling for a flight
مشتاق چیزی بودن، دنبال چیزی بودن

بپرس