speakers

پیشنهاد کاربران

بلندگوها
صحبت کنندگان به یک زبان ؛native speakers
صحبت کنندگان به یک زبان محلی
صحبت کنندگان
سخنوران
گویندگان، صحبت کننده ها به زبان محلی
بلند گوها یا برای مثال بلند گوهای کامپیوتر
گویش ورزها
سخنوران، گویندگان، صحبت کنندگان، سخنرانان
باند ها

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما