speak up for

پیشنهاد کاربران

صحبت کردن در حمایت از چیزی
از کسی/چیزی دفاع کردن، به نفع کسی/چیزی حرف زدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما