sparc

تخصصی

[کامپیوتر] پردازنده ای که شرکت Sun آن را ساخته است و در کامپیوترهای Sun Sparcstations و نیز کامپیوترهای دیگری به کار می رود . این پردازنده ،از معماری RISC برای دستیابی به سرعت بسیار بالا استفاده می کند. نگاه کنید به ;RISC ;Sun workstations workstation .

معنی یا پیشنهاد شما