spam

/ˈspæm//spæm/

(نام بازرگانی) کنسرو گوشت خوک کوبیده، کنسرو ژامبون

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: trademark for an inexpensive meat prepared from pork pieces and seasonings, usu. canned.

جمله های نمونه

1. You can filter out spam with special software.
[ترجمه ترگمان]شما می توانید اسپم را با نرم افزار خاص فیلتر کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید با استفاده از نرم افزار خاص هرزنامه را فیلتر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My wake-up call arrived when the amount of spam selling lists of e-mail addresses exceeded that pushing miracle diet drugs.
[ترجمه ترگمان]تماس بیداری من زمانی رسید که مقدار زیادی از آدرس های ایمیل پر از آدرس های ایمیل بود که مصرف داروهای معجزه آسایی را به همراه داشت
[ترجمه گوگل]فراخوانی بیداری من زمانی رخ داد که تعداد لیست های فروش هرزنامه ها از آدرس های ایمیل فراتر از این بود که داروهای رژیم غذایی معجزه می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Spam includes unwanted advertising, hate mail and religious exhortations in newsgroups-almost always off the subject.
[ترجمه ترگمان]Spam شامل تبلیغات ناخواسته، تنفر از نامه و نصیحت مذهبی در newsgroups - تقریبا همیشه از این موضوع دور است
[ترجمه گوگل]هرزنامه شامل تبلیغات ناخواسته، پست های متنفر و احکام مذهبی در گروه های خبری تقریبا همیشه از موضوع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her plate held a curious mixture of Spam, jelly, iced buns and lettuce leaves.
[ترجمه ترگمان]بشقاب او مخلوطی از Spam، ژله، buns و برگ های کاهو داشت
[ترجمه گوگل]صفحه او یک مخلوط کنجکاو از هرزنامه، ژله، نوشابه های سرخ شده و کاهو را برگزار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I was getting so much spam mail that I changed my email address.
[ترجمه ترگمان]من ایمیل بسیار زیادی دریافت کردم که آدرس ایمیل خود را تغییر دادم
[ترجمه گوگل]من هرزنامه پست زدم که آدرس ایمیلم را تغییر دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Voice over Today they had spam or sausage casserole and mash followed by rice pudding and jam.
[ترجمه ترگمان]امروز صدای خوردن نان و کالباس و شام خوردن با پودینگ برنج و مربا را همراه داشتند
[ترجمه گوگل]صدای بیش از امروز امروز آنها اسپرسو یا کاسه ی سوسیس و خمیر را پس از پودینگ برنج و مربا داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Sales of Gateacre-made Spam are already 7% up on last year and the new campaign is aimed at increasing them even further.
[ترجمه ترگمان]فروش of در سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است و هدف کمپین جدید افزایش بیشتر آن ها است
[ترجمه گوگل]فروش اسپم های Gateacre هماکنون در سال گذشته به میزان 7 درصد افزایش یافته است و کمپین جدید نیز با هدف افزایش هرچه بیشتر آن در اختیار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He opened a can of Spam and put it on a plate by the back door.
[ترجمه ترگمان]یک can را باز کرد و آن را روی بشقاب کنار در پشتی گذاشت
[ترجمه گوگل]او می تواند از هرزنامه ها را باز کند و آن را روی یک صفحه با پشت درب قرار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. ISPs are increasingly filtering out known spam, and most newsgroup clients support user-defined filters, so use them.
[ترجمه ترگمان]ISP ها به طور فزاینده ای اسپم شناخته شده هستند و اکثر مشتریان گروه خبری از فیلترهای تعریف شده توسط کاربر پشتیبانی می کنند، بنابراین از آن ها استفاده کنید
[ترجمه گوگل]ISP ها به طور فزاینده ای از اسپم شناخته شده فیلتر می شوند و بیشتر مشتریان گروه های خبری از فیلترهای تعریف شده توسط کاربر پشتیبانی می کنند، بنابراین از آنها استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. For the uninitiated, spam is an unsolicited commercial message, or something you didn't ask for trying to sell you something.
[ترجمه ترگمان]برای غیر حرفه ای، اسپم یک پیغام تجاری ناخواسته است و یا چیزی که شما از آن درخواست نکردید چیزی را به شما بفروشید
[ترجمه گوگل]برای ناخوشایند، هرزنامه یک پیام تجاری ناخواسته است، یا چیزی که شما برای تلاش برای فروش آن چیزی نپسندیده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. And you'll ship version 0, with spam filtering and a Common Lisp interpreter built in, and your customers will chat amongst themselves, and tada!
[ترجمه ترگمان]و شما نسخه ۰ را با فیلتر اسپم و یک مترجم لیسپ معمولی که در آن ساخته شده اند و مشتریان شما در میان خودشان گپ خواهند زد، ارسال خواهید کرد
[ترجمه گوگل]و شما نسخه 0 را حمل می کنید، با فیلتر کردن هرزنامه و یک مترجم مشترک Lisp ساخته شده است، و مشتریان خود را در میان خود گپ زدن، و سپس!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Spam is unwanted sales messages sent to your electronic mailbox.
[ترجمه ترگمان]Spam ها پیام های فروش ناخواسته هستند که به صندوق پستی الکترونیکی شما ارسال می شوند
[ترجمه گوگل]هرزنامه پیام های فروش ناخواسته ارسال شده به صندوق پستی شما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. At the fields of spam filtering, information security and Automatic Abstracting, text orientation identification is used widely.
[ترجمه ترگمان]در زمینه فیلترینگ اسپم، امنیت اطلاعات و Abstracting خودکار، شناسایی جهت گیری متن به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]در زمینه فیلتر کردن هرزنامه ها، امنیت اطلاعات و پاسخ خودکار، شناسایی جهت گیری متن به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Star polyacrylamide ( SPAM ) was synthesized by the aqueous solution copolymerization method.
[ترجمه ترگمان]polyacrylamide (spam)توسط روش copolymerization محلول آبی سنتز شد
[ترجمه گوگل]پلی آکریل آمید ستاره (SPAM) با استفاده از روش کوپلیمرازی محلول آبی ساخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• type of canned meat sold in the usa; "junk" electronic mail (on the internet); spiced ham (slang)

پیشنهاد کاربران

ارسال پیام یکسره ( به تعداد زیادی دریافت کننده ) بر روی اینترنت
پیام الکترونیکی ناخواسته - هرزنامه
جفنگ
پیام الکترونیکی انبوه
unwanted advethisements
بی خود
بی خود - بی خودی
اسم برند کنسرو گوشت خوک
فیک - تقلبی
سرک کشیدن، بررسی کردن
Advertisement
Lamp

ناشناس ( پیام و ایمیل ناخواسته )
چرندیات
فیلتر
هرزنامه
ناخواسته
پیام بی ربط و یا نامناسب را بر روی اینترنت به تعداد زیادی از دریافت کنندگان ارسال می شود.
به پیام ها و چیز های شایع و بی ربط میگویند که معمولا در فضای مجازی بکار می رود
جالب است بدانید که spamیاspammingدر بعضی از بازی های ( معمولا آنلاین ) علاوه بر اینکه معنی پیام های زیاد و بی ربط می دهد، ، ، ساخت و ساز زیاد و شلوغ کاری ( در بازی های آنلاینی که قابلیت ساخت و ساز و . . . دارند ) که باعث لگ ( lag ( زدن بشه نیز می گویند.
پیام تبلیغاتی در اینترنت
spam ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: فرستادن هرزنامه
تعریف: ارسال نامه‏های الکترونیکی بدون خواست مخاطب و معمولاً برای ایجاد مزاحمت برای او
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما