spam

/ˈspæm//spæm/

(نام بازرگانی) کنسرو گوشت خوک کوبیده، کنسرو ژامبون

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: trademark for an inexpensive meat prepared from pork pieces and seasonings, usu. canned.

جمله های نمونه

1. You can filter out spam with special software.
[ترجمه گوگل]شما می توانید هرزنامه ها را با نرم افزار خاصی فیلتر کنید
[ترجمه ترگمان]شما می توانید اسپم را با نرم افزار خاص فیلتر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My wake-up call arrived when the amount of spam selling lists of e-mail addresses exceeded that pushing miracle diet drugs.
[ترجمه گوگل]زنگ بیدارباش من زمانی رسید که تعداد فهرست‌های فروش هرزنامه از آدرس‌های پست الکترونیکی از داروهای رژیمی معجزه‌آسا فراتر رفت
[ترجمه ترگمان]تماس بیداری من زمانی رسید که مقدار زیادی از آدرس های ایمیل پر از آدرس های ایمیل بود که مصرف داروهای معجزه آسایی را به همراه داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Spam includes unwanted advertising, hate mail and religious exhortations in newsgroups-almost always off the subject.
[ترجمه گوگل]هرزنامه شامل تبلیغات ناخواسته، نامه های نفرت انگیز و توصیه های مذهبی در گروه های خبری است - تقریباً همیشه خارج از موضوع
[ترجمه ترگمان]Spam شامل تبلیغات ناخواسته، تنفر از نامه و نصیحت مذهبی در newsgroups - تقریبا همیشه از این موضوع دور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her plate held a curious mixture of Spam, jelly, iced buns and lettuce leaves.
[ترجمه گوگل]بشقاب او ترکیبی عجیب از اسپم، ژله، نان های سرد و برگ های کاهو را در خود جای داده بود
[ترجمه ترگمان]بشقاب او مخلوطی از Spam، ژله، buns و برگ های کاهو داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I was getting so much spam mail that I changed my email address.
[ترجمه گوگل]آنقدر ایمیل های اسپم دریافت می کردم که آدرس ایمیلم را تغییر دادم
[ترجمه ترگمان]من ایمیل بسیار زیادی دریافت کردم که آدرس ایمیل خود را تغییر دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Voice over Today they had spam or sausage casserole and mash followed by rice pudding and jam.
[ترجمه گوگل]Voice over امروز آنها اسپم یا ماهیتابه سوسیس و له کرده بودند و سپس پودینگ برنج و مربا را له می کردند
[ترجمه ترگمان]امروز صدای خوردن نان و کالباس و شام خوردن با پودینگ برنج و مربا را همراه داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Sales of Gateacre-made Spam are already 7% up on last year and the new campaign is aimed at increasing them even further.
[ترجمه گوگل]فروش هرزنامه‌های ساخته‌شده Gateacre نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش یافته است و هدف کمپین جدید افزایش بیش‌تر آن است
[ترجمه ترگمان]فروش of در سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است و هدف کمپین جدید افزایش بیشتر آن ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He opened a can of Spam and put it on a plate by the back door.
[ترجمه گوگل]یک قوطی اسپم را باز کرد و در بشقاب پشت در گذاشت
[ترجمه ترگمان]یک can را باز کرد و آن را روی بشقاب کنار در پشتی گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. ISPs are increasingly filtering out known spam, and most newsgroup clients support user-defined filters, so use them.
[ترجمه گوگل]ISP ها به طور فزاینده ای هرزنامه های شناخته شده را فیلتر می کنند و اکثر مشتریان گروه های خبری از فیلترهای تعریف شده توسط کاربر پشتیبانی می کنند، بنابراین از آنها استفاده کنید
[ترجمه ترگمان]ISP ها به طور فزاینده ای اسپم شناخته شده هستند و اکثر مشتریان گروه خبری از فیلترهای تعریف شده توسط کاربر پشتیبانی می کنند، بنابراین از آن ها استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. For the uninitiated, spam is an unsolicited commercial message, or something you didn't ask for trying to sell you something.
[ترجمه گوگل]برای افراد ناآشنا، هرزنامه یک پیام تجاری ناخواسته یا چیزی است که شما برای فروش چیزی به شما درخواست نکرده اید
[ترجمه ترگمان]برای غیر حرفه ای، اسپم یک پیغام تجاری ناخواسته است و یا چیزی که شما از آن درخواست نکردید چیزی را به شما بفروشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. And you'll ship version 0, with spam filtering and a Common Lisp interpreter built in, and your customers will chat amongst themselves, and tada!
[ترجمه گوگل]و شما نسخه 0 را با فیلتر هرزنامه و یک مفسر Common Lisp داخلی ارسال خواهید کرد و مشتریان شما با یکدیگر چت خواهند کرد و تادا!
[ترجمه ترگمان]و شما نسخه ۰ را با فیلتر اسپم و یک مترجم لیسپ معمولی که در آن ساخته شده اند و مشتریان شما در میان خودشان گپ خواهند زد، ارسال خواهید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Spam is unwanted sales messages sent to your electronic mailbox.
[ترجمه گوگل]هرزنامه پیام های فروش ناخواسته ای است که به صندوق پست الکترونیکی شما ارسال می شود
[ترجمه ترگمان]Spam ها پیام های فروش ناخواسته هستند که به صندوق پستی الکترونیکی شما ارسال می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. At the fields of spam filtering, information security and Automatic Abstracting, text orientation identification is used widely.
[ترجمه گوگل]در زمینه های فیلتر هرزنامه، امنیت اطلاعات و چکیده خودکار، شناسایی جهت متن به طور گسترده ای استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]در زمینه فیلترینگ اسپم، امنیت اطلاعات و Abstracting خودکار، شناسایی جهت گیری متن به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Star polyacrylamide ( SPAM ) was synthesized by the aqueous solution copolymerization method.
[ترجمه گوگل]پلی آکریل آمید ستاره (SPAM) با روش کوپلیمریزاسیون محلول آبی سنتز شد
[ترجمه ترگمان]polyacrylamide (spam)توسط روش copolymerization محلول آبی سنتز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• type of canned meat sold in the usa; "junk" electronic mail (on the internet); spiced ham (slang)

پیشنهاد کاربران

پیام بدرد نخور
هرزنامه
هرزنامه
spam ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: فرستادن هرزنامه
تعریف: ارسال نامه‏های الکترونیکی بدون خواست مخاطب و معمولاً برای ایجاد مزاحمت برای او
پیام تبلیغاتی در اینترنت
به پیام ها و چیز های شایع و بی ربط میگویند که معمولا در فضای مجازی بکار می رود
جالب است بدانید که spamیاspammingدر بعضی از بازی های ( معمولا آنلاین ) علاوه بر اینکه معنی پیام های زیاد و بی ربط می دهد، ، ، ساخت و ساز زیاد و شلوغ کاری ( در بازی های آنلاینی که قابلیت ساخت و ساز و . . . دارند ) که باعث لگ ( lag ( زدن بشه نیز می گویند.
...
[مشاهده متن کامل]

پیام بی ربط و یا نامناسب را بر روی اینترنت به تعداد زیادی از دریافت کنندگان ارسال می شود.
فیلتر
هرزنامه
ناخواسته
چرندیات
ناشناس ( پیام و ایمیل ناخواسته )
Advertisement
Lamp

سرک کشیدن، بررسی کردن
فیک - تقلبی
اسم برند کنسرو گوشت خوک
بی خود - بی خودی
بی خود
پیام الکترونیکی انبوه
جفنگ
پیام الکترونیکی ناخواسته - هرزنامه
ارسال پیام یکسره ( به تعداد زیادی دریافت کننده ) بر روی اینترنت
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٩)

سوال های مرتبط