spades

پیشنهاد کاربران

ورق پیک
میزان زیاد، بیشترین سطح، اوج، قله
in spades:خیلی زیاد
1 - پیک ( ورق بازی )
2 - بیلچه ( کشاورزی )
3 - قله ، ارتفاع ( زمین شناسی )
4 - بسیار زیاد
back in spades : برگردانده شدن پول / سود کردن
در بازی پاسور پیک است.
Spades به معنی بیل چه ها است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما