space defense

پیشنهاد کاربران

space defense ( علوم نظامی )
واژه مصوب: پدافند فضایی
تعریف: پدافندی طراحی شده برای از میان برداشتن یا خنثی کردن یا کاهش اثربخشی تجهیزات فضایی دشمن، ازجمله موشک ها در فضا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما