soul mate

/soʊlˈmeɪt//səʊlmeɪt/

معنی: دلبر
معانی دیگر: (عامیانه) یار جانی، یار صمیمی، دوست جون جونی، یارغار، محبوب، معشوق، دلبر
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a person, usu. of the opposite sex, with whom one has a strong intimate attachment based on shared interests, values, and the like.
مشابه: alter ego

جمله های نمونه

1. It will be easier to find a soul mate elsewhere than in one's own backyard.
[ترجمه Mj.pishgooei] پیداکردن یک یارجانی ( دلبر ) آسان تر خواهد بود از یک عمر در خلوت و تنهایی خود ماندن
|
[ترجمه گوگل]یافتن یک جفت روح در جای دیگری آسانتر از حیاط خلوت خود خواهد بود
[ترجمه ترگمان]پیدا کردن نایب جان در جای دیگر آسان تر از آن است که در حیاط پشتی خودش زندگی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This man, much like his Southern soul mate at the other end of Pennsylvania Avenue, is a survivor.
[ترجمه گوگل]این مرد، بسیار شبیه همسر جنوبی خود در انتهای دیگر خیابان پنسیلوانیا، یک بازمانده است
[ترجمه ترگمان]این مرد، مثل نیمه soul در انتهای خیابان پنسیلوانیا، یک بازمانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sean: Do you have a soul mate?
[ترجمه مليكا🌱] تو معشوقه داری؟
|
[ترجمه .] ایا شما دوست خیلی صمیمی دارید؟
|
[ترجمه صبا] آیا تو جفت روحی داری؟
|
[ترجمه دیانا] ایا تو یک همدم روحی داری ؟ : )
|
[ترجمه سویل] آیا تو بهترین دوست خیلی خیلی صمیمی داری؟
|
[ترجمه Zara] آیا هم روح دارید؟
|
[ترجمه ورونیکا] ایا شما جفت روحی دارید؟
|
[ترجمه uk] ایا نیمه ی گمشده ای داری؟
|
[ترجمه parz] آیا دلبری داری؟
|
[ترجمه Chehyong] ایا شما سولمیت دارید
|
[ترجمه ترنم] ایا تو معشوق یا شریک داری؟
|
[ترجمه گوگل]سین: آیا شما جفت روحی دارید؟
[ترجمه ترگمان]تو شریک زندگی داری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. David is supposed to be her soul mate, but Murphy and Franco render him a self-dramatizing bohemian.
[ترجمه گوگل]دیوید قرار است جفت روح او باشد، اما مورفی و فرانکو او را تبدیل به یک بوهمی خود دراماتیک می کنند
[ترجمه ترگمان]دیوید باید شریک زندگی او باشد، اما مورفی و فرانکو او را به خاطر bohemian از خود رها کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Orpheus had lost his soul mate forever because he had broken Hades'essential demand.
[ترجمه گوگل]اورفئوس جفت روح خود را برای همیشه از دست داده بود زیرا او خواسته های اساسی هادس را شکست داده بود
[ترجمه ترگمان]اورفئوس همسر خود را برای همیشه از دست داده بود، زیرا حادث خواسته اساسی حادث شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The definition of a soul mate changes to be anyone you choose to grow with; be they lovers, friends, children, co-workers or family.
[ترجمه گوگل]تعريف جفت روحي به هر کسي که مي‌خواهيد با او رشد کنيد تغيير مي‌کند چه عاشق، دوستان، فرزندان، همکاران یا خانواده باشند
[ترجمه ترگمان]تعریف یک همسر می تواند هر کسی باشد که شما انتخاب کنید که با آن ها بزرگ شوید؛ آن ها عاشق، دوستان، کودکان، همکاران و یا خانواده هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. As long as your soul mate is there by your side.
[ترجمه فرنیک سهیلی] تا وقتی که یار صمیمیت کنارت باشه
|
[ترجمه سویل] تا وقتی که بهترین دوستت کنارته
|
[ترجمه گوگل]تا زمانی که جفت روح شما در کنار شما باشد
[ترجمه ترگمان]تا وقتی که نیمه تو در کنار تو باشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. It was there that she met her soul mate and future husband, Andrew Lloyd Webber.
[ترجمه گوگل]در آنجا بود که او با همسر و همسر آینده اش، اندرو لوید وبر، آشنا شد
[ترجمه ترگمان]در آنجا بود که او همسر و همسر آینده او، اندرو لوید وبر را ملاقات کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Walther was her soul mate.
[ترجمه Zahra_mahdi] هم روح من
|
[ترجمه گوگل]والتر جفت روح او بود
[ترجمه ترگمان] والتر والتر \"شریک زندگیش بود\"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. It wasn't the kind of reaction I'd expect from a man who had just killed his so-called soul mate.
[ترجمه گوگل]این آن نوع واکنشی نبود که از مردی که به اصطلاح جفت روحش را کشته بود انتظار داشتم
[ترجمه ترگمان]این نوع واکنشی نبود که انتظار داشتم از مردی که همین الان به اصطلاح نیمه گم شده خود را کشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The film, Him, is a romantic comedy role about a woman's search for a soul mate.
[ترجمه گوگل]فیلم «او» یک نقش کمدی رمانتیک درباره جستجوی یک زن برای جفت روح است
[ترجمه ترگمان]فیلم، او، یک نقش کمدی رمانتیک در رابطه با جستجوی یک زن برای همسر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. To Chrissie he is a friend, to Terry a revelatory lover, and to Melanie a soul mate.
[ترجمه گوگل]برای کریسی او یک دوست، برای تری یک معشوقه وحیانی و برای ملانی یک شریک روحی است
[ترجمه ترگمان]به نظر من، او یک دوست است، به سوی تری، یک معشوقه revelatory و به سوی ملانی شریک زندگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. And everyone really need is a mutual solution to share the spirit of Soul mate.
[ترجمه گوگل]و همه واقعاً به یک راه حل متقابل برای به اشتراک گذاشتن روح جفت نیاز دارند
[ترجمه ترگمان]و هر کسی واقعا نیاز به یک راه حل دو طرفه برای به اشتراک گذاشتن روح رفیق دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. After dating a couple of guys, Amy met her soul mate, Tom, last year.
[ترجمه گوگل]امی پس از قرار ملاقات با چند پسر، سال گذشته با همسرش تام آشنا شد
[ترجمه ترگمان]بعد از قرار گذاشتن با چند نفر، \"امی\" با شریک زندگیش، \"تام\"، پارسال، \"تام\" آشنا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

دلبر (اسم)
sweetheart, gill, mistress, girlfriend, soulmate, leman

به انگلیسی

• person with whom one shares deep affection and understanding

پیشنهاد کاربران

هم دم ، هم نفس
همزاد
هم روح ( دو انسان با یک روح مشترک )
نیمه گمشده
دوست صمیمی یا یکی که فرد مورد نظر رو بهتر از هر گس دیگه میشناسه
یار
نفس
دلبر😁
همسرجان
همسرجان
my soul mate=همسر جان من
دو نفر با روح مشترک ( همزاد )
هم روح
هم نفس - هم یار - هم دل - هم سو - یک روح، یک منش، و یک ذهنیت در دو جسم
توضیح: دو شخص همجنس یا غیر همجنس، که در غم ها و غصه ها، دردها و ترس ها، چه از نظر جسمی، چه از نظر چه روحی، با یکدیگر شریک اند
یک روح در ۲بدن
رفیق جون جونی
دلناز
هم روحیه
یه روح در دو بدن
جفت روحی
هم روح - عشق جان
نیمه گمشده انسان

دوست صمیمی

یعنی دوست جون جونی
خیلی صمیمی و نزدیک به هم
همزاد روح
همزاد یا نیمه ی گمشده�
معشوقه
خویش آشنا
دو انسان با یک روح/ نیمه ی گمشده
میشح گف یه چزیع بیشتر
از دوصتح صمیمیع
صمیمی تر از صمیمیح^ - ^
هم نفس
someone, usually your romantic or sexual partner, who you have a special relationship with, and who you know and love very much
کسی که همیشه درکت میکنه
باعث میشه فرد بهتری باشی
باعث خوشحالی و لبخندت میشه
تورو بهتر از هرررکسی توی دنیا میشناسه
نمیتونی بدون اون زندگی کنی : )
یک روح در دو بدن : ) ) ) ) ) )
نیمه ی گمشده ی روحی/نیمه ی دیگر روح/معشوق و دلبر
کسی ک باعث میشه ادم بهتری بشی
باعث میشه احساس خوبی داشته باشه
همیشه کنارته و تنهات نمیذاره
یه چیزی بالاتر از رفیق صمیمی خیلی بالاتر
کسی ک همیشه درکت میکنه
کسی ک بیشتر از هرکسی تو این دنیا میشناستت ( :
محبوب . معشوق . دلبر
رفیق گرمابه و گلستان
your other half
نیمه ی دیگر شما
همزاد
همیشه پارتنر آدم نیست
یه وقتایی دوست صمیمی هم میشه
کلا آدمایی که شخصیت یه جور دارن
Like :

You are my soulmate
Someone that i dont have because im me but im literally strong you know : ) ?
جفت روحی ( برعکس تصور عام این واژه صرفا به معشوق گفته نمیشه، سولمیت میتونه هرکسی باشه، از مادر یا بهترین دوست گرفته تا حتی یه معلم! )
کسی که خصوصیات روحی و اخلاقی و سلیقه ای خیلی شبیه به کسی دیگر دارد، حالا تو فارسی هر چی بهش می گیم
are destined to be together
یار صمیمی , دوست جون جونی

– He was her soul mate
– He's my�soulmate, my best friend
– She met him and she knew instantly that they were soulmates
سولمیت چیه؟
یعنی. . .
خب مثل بهترین دوست می مونه ولی کمتر کسی که تو رو تو این دنیا بشناسه کسی که تو رو آدم بهتری می کنه سولمیت کسیه که تا ابد با خودت داریش و درون قلب قفل شده کسی که تو رو شناخته و قبول کرده و بهت باور داشته قبل از هر کس دیگه
soul mate
یعنی. . .
خوب مثل بهترین دوست میمونه ولی کمتر کسیه که تو رو تو این دنیا بشناسه کسی که تو رو آدم بهتری میکنه کسی که تا ابد با خودت داریش و تو قلبت قفل شده اون کسیه که تو رو شناخت و قبول کرد و بهت باور داشت قبل از هر کس دیگه ای
دوست صمیمی
ترجمش اون بالا گفته که
چرا شما دیگه میگین؟
این همه نظر نوشتین - _ -
هم روح ( به معنای یک روح در دو بدن، افرادی که به ویژه از نظر ارزش ها و درک از جهان و دیدگاه با هم تاحد بسیار زیادی مشترک هستند. )
این شخص میتواند همسر شخص نیز باشد اما به طور کلی این کلمه به زمینه های ذهنی، باوری و روحی ( soul ) افراد مربوط میشود، نه جسمی.
یو آر مای سولیمت. . . : ) ❤
آرمیا لایک. . . : ) ❤
ویمین فور اور: ) ❤
soul mate
سولمیت چیه ؟
: یعنی . . .
خب مثل بهترین دوست میمونه ولی بیشتر
کسیه که تو این دنیا تورو بیشتر از همه میشناسه
کسیه که تو رو آدم بهتری میکنه
سولمیت کسیه که تا ابد با خودت داری
اون کسیه که تو رو شناخته و قبول کرده و . . .
و بهت باور داشته قبل از هر کسه دیگه ای
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما