sorrow

/ˈsɑːroʊ//ˈsɒrəʊ/

معنی: مصیبت، غم و اندوه، غم، فرم، حزن، غصه، نژندی، سوگ، تاثر، غمگینی، غصه خوردن، غصه دار کردن، تاسف خوردن
معانی دیگر: اندوه، آدرنگ، تاسه، دق، مایه ی تاسف، مایه ی غصه، تاسف، پشیمانی، ندامت، محنت، فلاکت، بلا، (با: at یا over یا for) غم خوردن، گریه و زاری کردن، زاریدن، ندبه کردن، دق کردن، اندوهگین بودن، سوگواری کردن، رجوع شود به: penitence، گریه زاری، آه و ناله، فغان، غمگین کردن، تاسف خودن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the suffering or distress resulting from an injury, loss, misfortune, or the like; grief; sadness.
مترادف: distress, dolor, grief, pain, sadness, suffering, unhappiness, woe
متضاد: joy
مشابه: cross, travail

(2) تعریف: the cause of such suffering and distress.
مترادف: affliction, distress, evil, hardship, hurt, trouble, woe
متضاد: joy
مشابه: grief, misery, torment

(3) تعریف: the expression of such suffering and distress.
مترادف: lamentation
مشابه: lament
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: sorrows, sorrowing, sorrowed
مشتقات: sorrower (n.)
• : تعریف: to feel or express sorrow; grieve.
مترادف: grieve, lament, mourn
متضاد: exult, rejoice
مشابه: ache, anguish, bemoan, bewail, keen, rue, suffer, wail, weep

جمله های نمونه

1. sorrow at the loss of a dear friend
اندوه درگذشت یک دوست عزیز

2. sorrow counterpoising happiness
غمی که شادی را خنثی می کند

3. sorrow gave way to joy
اندوه مبدل به شادی شد.

4. sorrow was mapped on her face
غم بر صورتش نقش بسته بود.

5. a sorrow that would not lighten
اندوهی که کاسته نمی شد

6. causing sorrow
غم انگیز،موجب حزن

7. heavy sorrow
حزن شدید

8. her sorrow is a mere front
حزن او چیزی جز تظاهر نیست.

9. his sorrow was apparent in everything he did
غم او از رفتارش پیدا بود.

10. if sorrow mobilizes its forces to shed lovers' blood. . .
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد. . .

11. if sorrow raises an army. . .
(حافظ) اگر غم لشگر انگیزد. . . .

12. my sorrow shall be dumb
سوگ من بی صدا خواهد بود.

13. profound sorrow
اندوه ژرف

14. the sorrow of separation ended . . .
سپری شد غم جدایی. . .

15. yes, sorrow has aged him
آری،غصه او را پیر کرده است.

16. excess of sorrow nearly drove him to suicide
زیادی غم نزدیک بود کارش را به خودکشی برساند.

17. free of sorrow
از غم آزاد

18. he expressed sorrow for the wrong he had done
به خاطر کار بدی که کرده بود اظهار تاسف کرد.

19. laden with sorrow
زیر بار غم

20. the mother's sorrow made us all sad
غم آن مادر همه ی ما را محزون کرد.

21. to counterfeit sorrow
تظاهر به حزن و اندوه کردن

22. his face expressed sorrow
حزن از چهره اش می بارید.

23. his face showed sorrow
اندوه از ناصیه اش هویدا بود.

24. i could read sorrow in their lineaments
می توانستم غم را در چهره ی آنان بخوانم.

25. joy tinged with sorrow
شادی کمی آمیخته با غم

26. she concealed her sorrow with great policy
با کمال زیرکی اندوه خود را پنهان کرد.

27. they expressed their sorrow on account of the earthquake
آنان مراتب تاسف خود را به خاطر زلزله ابراز داشتند.

28. her kindness mollified my sorrow
مهربانی او حزن مرا کمتر کرد.

29. she is languishing in sorrow
او دارد از غصه دق می کند.

30. the faintest whiff of sorrow
کمترین نشانه ای از اندوه

31. joy is the antithesis of sorrow
شادی نقطه ی مقابل غم است.

32. with a heart full of sorrow
با قلبی آکنده از اندوه

33. a suffocating blanket of despair and sorrow
سرپوش خفقان آوری از نومیدی و غم

34. she was quick to note my sorrow
او زود متوجه حزن من شد.

35. the son's misdeeds became his father's sorrow
اعمال بد پسر مایه ی غصه ی پدرش شد.

36. the death of her husband caused turan khanum much sorrow
مرگ شوهر موجب اندوه فراوان برای توران خانم شد.

37. there came the good news that the season of sorrow will be over
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

مترادف ها

مصیبت (اسم)
calamity, affliction, catastrophe, disaster, mishap, tragedy, suffering, sorrow, bale, depravation

غم و اندوه (اسم)
anguish, sorrow, rue

غم (اسم)
distress, care, sorrow, rue, anxiety, heartache, grief, despondency, despondence

فرم (اسم)
figure, appearance, dole, sorrow, form, farm

حزن (اسم)
sorrow, grief, despondency, despondence

غصه (اسم)
sorrow, rue, heartache, grief, woe, teen

نژندی (اسم)
sorrow, sadness, melancholy

سوگ (اسم)
sorrow, sadness, mourning

تاثر (اسم)
sorrow, regret

غمگینی (اسم)
sorrow, sadness

غصه خوردن (فعل)
sorrow

غصه دار کردن (فعل)
grieve, sorrow

تاسف خوردن (فعل)
sorrow, lament

انگلیسی به انگلیسی

• distress, suffering, sadness; something which causes grief or regret; expression of suffering or sadness, grieving
regret; repent; mourn, grieve, be sad
sorrow is a feeling of deep sadness.
sorrows are events or situations that cause sorrow.

پیشنهاد کاربران

A wail of sorrow went up from the people
ناله های اندوه از مردم برخاست
( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس )
Feel sorrow: غصه خوردن
مثال:
The girl felt sorrow after her best friend moved away.
دختر بعد از اینکه بهترین دوستش مهاجرت کرد، غصه خورد.
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
فعل ( verb ) : sorrow
اسم ( noun ) : sorrow
صفت ( adjective ) : sorrowful / sorry
قید ( adverb ) : sorrowfully
We might transfer our sorrow to the rock:geology
در اینجا به معنای فرم هست
ما شاید انتقال بدیم فرم خود را به سنگ
تاسف
سوگمندی
عزاداری کردن ، احساس اندوه کردن

بپرس