sore

/ˈsɔːr//sɔː/

معنی: ریش، جای زخم، زخم، جراحت، دلریش کننده، مجروح، مبرم، خشن، دردناک، دشوار، مجروح کردن
معانی دیگر: رنج آور، دردآور، شدید، مصیبت بار، فلاکت بار، پردرد، شاق، توان فرسا، طاقت فرسا، رنجیده، آزرده، ناسور، غمزده، دردمند، غصه دار، اندوهمند، رجوع شود به: sorely، مایه ی رنج و دردسر، (پاهای جلو اسب را) آزرده کردن (رجوع شود به: soring)، سخت، ریشناک

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
حالات: sorer, sorest
(1) تعریف: physically painful, as a wound or bruise.
مترادف: painful, raw, tender
مشابه: angry, hurt, sensitive, smarting

(2) تعریف: feeling or suffering physical pain; hurting.
مترادف: hurt, hurting
مشابه: aching, angry, bruised, pained, smarting

(3) تعریف: causing considerable misery or distress.
مترادف: agonizing, distressing, grievous
مشابه: acute, desperate, difficult, dire, hard, heavy, intolerable, miserable, oppressive, severe

- in sore poverty
[ترجمه گوگل] در فقر شدید
[ترجمه ترگمان] در فقر شدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: causing or likely to cause embarrassment, annoyance, or offense.
مترادف: awkward, ticklish, touchy
مشابه: annoying, delicate, difficult, embarrassing, irksome, offensive, sensitive, tender

- a sore topic
[ترجمه گوگل] یک موضوع دردناک
[ترجمه ترگمان] موضوع ناراحت کننده ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: (informal) angry, annoyed, or offended.
مترادف: angry, annoyed, mad, offended
مشابه: indignant, nettled, peeved, pissed, upset

- She was sore at him for leaving her stranded.
[ترجمه گوگل] او از دست او ناراحت بود که او را سرگردان گذاشت
[ترجمه ترگمان] به خاطر اینکه گیر افتاده بود سرش درد می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: soreness (n.)
(1) تعریف: a painful or sensitive wound or bruise on the body, esp. when the skin is broken.
مترادف: blain, lesion, wound
مشابه: gall

(2) تعریف: a cause of pain, misery, distress, or the like.
مترادف: affliction, hurt, injury

جمله های نمونه

1. sore hardships
مرارت های فلاکت بار

2. sore muscles
عضلاتی که درد می کنند

3. sore news
خبر رنج آور

4. sore over what i had said
رنجیده به خاطر حرفی که من زده بودم

5. sore struggles
مبارزات توان فرسا

6. sore throat
گلودرد

7. a sore place on the forehead
یک جای دردناک در پیشانی

8. a sore subject
یک موضوع رنج آور

9. a sore wound
زخم دردناک

10. in sore need of help
شدیدا نیازمند به کمک

11. the sore on my neck is getting worse
زخم گردنم دارد بدتر می شود.

12. this sore is symptomatic of syphilis
این زخم علامت سفلیس است.

13. a sore point
نکته ی دردآور،چیزی که درباره ی آن شخص حساسیت دارد

14. a fiery sore
زخم متورم و سوزناک

15. a running sore
زخمی که از آن چرک یا خون می آید

16. a sterile sore
زخم گندزدایی شده

17. i am sore all over
همه جایم درد می کند.

18. to be sore
درد کردن یا داشتن

19. with a sore heart
با قلبی آکنده از اندوه

20. are you still sore at me?
آیا هنوز از من رنجیده ای ؟

21. he has a sore in his crotch
کشاله ی رانش زخم است.

22. he scratched his sore so much that it bled
آنقدر زخمش را خاراند که خون آمد.

23. i have a sore throat
گلودرد دارم.

24. my feet are sore from too much walking
از پیاده روی زیاد پاهایم درد می کند.

25. a sight for sore eyes
(عامیانه) منظره یا شخص خوشایند،چشم روشن کن

26. to rub upon a sore
زخم را خراشیدن

27. stand out like a sore thumb
چشمگیر و ناخوشایند بودن

28. this gargle will soothe your sore throat
این غرغره گلو درد تو را فرو خواهد نشاند.

29. be like a bear with a sore head
(انگلیس - خودمانی) بدخلقی کردن،زود خشم بودن

30. the nurse rinsed the discharge around the sore
پرستار ترشحات دور زخم را شستشو داد.

31. my nose is stopped and i have a sore throat
دماغم گرفته است و گلو درد دارم.

32. the ragged voice of a man with a sore throat
صدای خشن مردی که گلودرد دارد

33. this medicine is prescribed for the relief of sore throat
این دارو برای تسکین گلو درد تجویز می شود.

مترادف ها

ریش (اسم)
sore, barb, beard, whisker, ulcer

جای زخم (اسم)
sore, cicatrix

زخم (اسم)
sore, ulcer, gash, lesion, trauma, scotch, wound

جراحت (اسم)
sore, lesion, stricture, wound, suppuration, lymph

دلریش کننده (اسم)
sore

مجروح (صفت)
sore, lacerated, wounded

مبرم (صفت)
sore, exigent, emergent, demanding, imperious, exacting, crying, pressing, urgent, importunate

خشن (صفت)
raucous, rough, harsh, coarse, randy, rude, sore, tough, high, brutish, brute, wooden, blatant, stark, impolite, bearish, churlish, caddish, unkempt, blowsy, blowzy, boorish, indelicate, ragged, brusque, stocky, gruff, hoarse, plebeian, offish, crusty, scabrous, woolly, ungracious, iron-bound, rough-and-ready, rowdy, scraggy, truculent, unmannered

دردناک (صفت)
achy, painful, grievous, sore, agonizing, angry, detrimental, dolorous

دشوار (صفت)
hard, difficult, uphill, knotted, sore, laborious, tough, sticky, formidable, arduous, onerous, strait, intolerable, slippery, slippy, inexplicit, insupportable, inexplicable, nerve-racking, spinose, spiny

مجروح کردن (فعل)
sore, wound, lacerate

انگلیسی به انگلیسی

• inflammation, wound, abscess; source of pain or grief, sensitive issue
painful; raw, tender, sensitive; inflamed; hurting; annoying; distressing; aggrieved, offended
(archaic) greatly, very much; harshly, gravely, severely
if part of your body is sore, it causes you pain and discomfort.
a sore is a painful place on your body where the skin is infected.
if you are sore about something, you are angry and upset about it; used in american english.
if something is a sore point, you do not like to talk about it because it makes you angry or upset.
if something sticks out like a sore thumb, it is very obvious or noticeable, usually because it is strange or inappropriate.

پیشنهاد کاربران

دردناک، مجروح
جراحت، جای زخم، دلریش کننده، سخت، دشوار، مبرم، خشن، ریشناک
سلام دوستان
این کلمه به معنی تاول زدن و ورم کردن است
مثلا یه موقع کفش تنگ می پوشی و پا ورم می کنه
اگه دوست داشتید و مفید بود لایک کنید ❤️❤️❤️❤️
Sore : زخم، جای زخم
Soar: اوج گرفتن، بالا رفتن
Do not put your finger in my sore
نمک به زخمم نپاش
painful and uncomfortable because of injury, infection, or too much use
دردناک و ناراحت به دلیل آسیب، عفونت یا استفاده بیش از حد از چیزی
All the dust has made my eyes sore
I've got a sore back
My feet were sore with all the walking
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sore
اوج گرفتن و زیاد شدن
The world's population has sored
آزردگی از التهاب،
با مفهوم pain فرق دارد
صفت:
● دردناک
● غمگین و عصبی
اسم:
● التهاب دردناک ( به خاطر زخم یا عفونت )
دردناک
درد ( ناک ) ؛ عصبانی ؛ شدید
# I've got a sore throat
# My feet were sore with all the walking
# He accused me of being a sore loser
# I'm still sore because he cheated on me
# we are in sore need of you
جای زخم - درد - زجر

زخم
پوست/جای زخم
The child continued picking ( at ) a sore on his leg ( = trying to remove parts of it with his fingers )
My eyes feel sore
حس می کنم چشام باد کردن/ورم دارن
Hard
ناراحت
Don't get sore ناراحت نشو
به معنی بالغ شده ، اوج گرفتن ، بالا رفتن ، بلند پروازی در بعضی جمله ها.
عصبانی
ناراحت
( informal, American English ) : upset, angry
when a part of your body is sore, it hurts
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٩)

بپرس