something was off

پیشنهاد کاربران

یک چیزی درست سر جاش نیست!
یک چیزی عجیبه!
چیزی مشکوکه!
هر چیزی که در روال عادی اش نباشد.
مثال:
"So I open the door and as soon as I get inside . . . I feel something's off"
"بعد من در رو باز کردم و به محض وارد شدن. . . احساس کردم یک چیزی مشکوکه"
یه چیزی اشتباهه
یه چیزی درست نیست

بپرس