somatic mutation

پیشنهاد کاربران

somatic mutation ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: جهش بدنی
تعریف: جهشی که در یاخته های غیرجنسی بدن رخ می دهد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما