snp

پیشنهاد کاربران

نوعی نشانگر ژنتیکی: SNP = چندشکلی تک نوکلئوتیدی
SNP ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: چندتک
تعریف: ← چندشکلی تک نوکلئوتیدی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما