snaps

تخصصی

[نساجی] پرز های آزاد شده از سطح پارچه در ماشین چاپ غلتکی که بصورت گلوله درآمد و ایجاد لکه می نمایند- توده های پرز آزاد شده از سطح پارچه حین چاپ غلتکی - پرزهای آزاد شده از سطح پارچه در ماشین چاپ غلتکی که بصورت گلوله در آمده و ایجاد لکه می نمایند - توده های پرز آزاد شده از سطح پارچه حین چاپ غلتکی

پیشنهاد کاربران

دکمه های فلزی که در هم چفت میشوند هم snaps میگویند!

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما