snap something up

پیشنهاد کاربران

چیزی رو روهوا زدن ( کنایه از اینکه اون چیز خواهان زیادی داره )

سوال های مرتبط