sn

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element tin.

جمله های نمونه

1. Interdiffusion of thin film Au in metallic Sn at room temperature is observed by light microscope on fresh electroplated multilayer surface.
[ترجمه گوگل]انتشار لایه نازک طلا در فلز قلع و قمع در دمای اتاق توسط میکروسکوپ نوری بر روی سطح چند لایه آبکاری شده تازه مشاهده می شود
[ترجمه ترگمان]Interdiffusion لایه نازک در Sn فلزی در دمای اتاق با میکروسکوپ نوری بر روی سطح چند لایه تازه لایه دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Accelerated ageing test shows that Pt— Sn— Yb is a reforming catalyst of good performance. The activity stability and selectivity of Pt—Sn—Yb catalyst are better.
[ترجمه گوگل]تست پیری تسریع شده نشان می دهد که Pt-Sn-Yb یک کاتالیزور اصلاح کننده عملکرد خوب است پایداری فعالیت و گزینش پذیری کاتالیزور Pt-Sn-Yb بهتر است
[ترجمه ترگمان]تست ageing با شتاب نشان می دهد که Pt - Sn - Yb یک کاتالیزور اصلاح عملکرد خوب است پایداری فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست های Pt - Sn - بهتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The processes of the Single Tube(ST), Porous Plug (PP) and Spinning Nozzle (SN) for refining melted aluminium are examined.
[ترجمه گوگل]فرآیندهای لوله منفرد (ST)، پلاگین متخلخل (PP) و نازل چرخشی (SN) برای تصفیه آلومینیوم ذوب شده مورد بررسی قرار می‌گیرند
[ترجمه ترگمان]فرآیندهای the (ST)، Porous Plug (PP)و نازل Spinning (SN)برای پالایش آلومینیوم ذوب شده مورد بررسی قرار گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. File Manager is a submenu of SN 388 application programs.
[ترجمه گوگل]File Manager یک زیر منو از برنامه های کاربردی SN 388 است
[ترجمه ترگمان]مدیر فایل a از برنامه های کاربردی ۳۸۸ SN است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. E neIFn ; 9 Imp [ sn ` eFEn / n [ C, U ] : He does some brilliant impersonations of the president.
[ترجمه گوگل]E neIFn ; 9 Imp [ sn ` eFEn / n [ C, U ] : او تقلیدهای درخشانی از رئیس جمهور انجام می دهد
[ترجمه ترگمان]E، ۹: sn [ eFEn \/ n ] [ C، U ]: او some درخشانی از رئیس جمهور را انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Sn - Pb soldering used in Ground - based Aeronautical Communication Equipment Manufacturing.
[ترجمه گوگل]لحیم کاری Sn - Pb در تولید تجهیزات ارتباطی هوانوردی مبتنی بر زمین استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]لحیم کاری Pb (Sn)که در ساخت تجهیزات ارتباطات هوایی مبتنی بر زمین مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Experiment of co-deposition of Ni particles with Sn metal from alkaline stannate bath was performed and the friction performance of the resulting Sn-Ni composite coatings was investigated.
[ترجمه گوگل]آزمایش هم‌پوشانی ذرات نیکل با فلز قلع از حمام قلیایی قلیایی انجام شد و عملکرد اصطکاک پوشش‌های کامپوزیتی Sn-Ni مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه ترگمان]آزمایش مربوط به رسوب ذرات Ni با فلزات Sn from bath قلیایی انجام شد و عملکرد اصطکاک پوشش های کامپوزیتی Sn و Ni به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Sn naowire arrays were AC electrodeposited into the pores of anodic aluminum oxide template.
[ترجمه گوگل]آرایه‌های نانوسیم Sn با جریان متناوب AC در منافذ قالب اکسید آلومینیوم آندی قرار داده شدند
[ترجمه ترگمان]آرایه های naowire Sn وارد منافذ الگوی اکسید آلومینیوم آندی شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The low - melting - point Sn - Pb - Bi alloy was used as simulacrum to investigate the distortion of meniscus.
[ترجمه گوگل]برای بررسی اعوجاج مینیسک از آلیاژ کم ذوب Sn - Pb - Bi به عنوان شبیه‌سازی استفاده شد
[ترجمه ترگمان]برای بررسی اعوجاج of به عنوان simulacrum برای بررسی اعوجاج meniscus استفاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A new catalyst sodium nitrate( SN ) used for cotton fabric durable press finishing with BTCA was developed, which is non-phosphorus and environment-friendly.
[ترجمه گوگل]یک کاتالیزور جدید نیترات سدیم (SN) که برای تکمیل پرس بادوام پارچه پنبه ای با BTCA استفاده می شود، ساخته شده است که غیر فسفر و سازگار با محیط زیست است
[ترجمه ترگمان]یک کاتالیزور جدید سدیم نیترات (SN)که برای پارچه پنبه ای با دوام با BTCA استفاده می شود، توسعه یافته است که این کار فاقد فسفر و محیط زیست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. SNA, ANB and MP - SN were increased 47? ? ±0. 43? ?, 01? ? ±0. 27? ? and 06? ? ±0. 67? ? respectively.
[ترجمه گوگل]SNA، ANB و MP - SN 47 افزایش یافتند؟ ? ± 0 43؟ ?, 01? ? ± 0 27؟ ? و 06؟ ? ± 0 67؟ ? به ترتیب
[ترجمه ترگمان]SNA، ANB و MP - ۴۷ ساله افزایش یافته است؟ ± ۰ ۴۳؟ ۰۱، ۰۱؟ ± ۰ ۲۷؟ و ۰۶؟ ± ۰ ۶۷ پوند؟ به ترتیب؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The feed proportioning model for rolling 20 Sn - Al steel bimetallic plate is established by the regression method.
[ترجمه گوگل]مدل تناسب خوراک برای نورد ورق دو فلزی فولادی 20 Sn - Al با روش رگرسیون ایجاد شده است
[ترجمه ترگمان]مدل proportioning فید برای rolling ۲۰ Sn - Al با روش رگرسیون مشخص می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The positional relation between the saphenous nerve(SN)and the long saphenous vein(LSV)was observed in 50 leg specimens of adult cadavers.
[ترجمه گوگل]رابطه موقعیتی بین عصب صافن (SN) و ورید صافن بلند (LSV) در 50 نمونه پا از اجساد بالغ مشاهده شد
[ترجمه ترگمان]رابطه موقعیتی بین عصب saphenous (SN)و رگه saphenous بلند (LSV)در ۵۰ مورد از اجساد بالغ مشاهده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. To establish a method for determination of Sn in poly ( L - lactic acid ) ( PLLA ) pharmaceutical necessities.
[ترجمه گوگل]ایجاد روشی برای تعیین Sn در ملزومات دارویی پلی (ال - اسید لاکتیک) (PLLA)
[ترجمه ترگمان]برای تعیین روشی برای تعیین Sn in پلی (L - لاکتیک)الزامات دارویی (PLLA)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Paleozoic Sn polymetallic province in the northern accretionary zones of the craton, where Pb Zn and Sn polymetallic deposits were formed in Paleozoic basins with extensional tectonic background.
[ترجمه گوگل]استان چند فلزی Sn پالئوزوئیک در مناطق برافزایشی شمالی کراتون، جایی که رسوبات چند فلزی سرب روی و قلع در حوضه‌های پالئوزوئیک با زمینه تکتونیکی کششی تشکیل شدند
[ترجمه ترگمان]Paleozoic polymetallic Sn در مناطق accretionary شمالی of، که در آن Pb و Sn polymetallic در حوضه های Paleozoic با زمینه تکتونیک extensional تشکیل شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[شیمی] قلع، ارزیز - عنصر فلزى و نقره فام و بلورین
[برق و الکترونیک] tin-قلع عنصر فلزی سفید نقره ای نرم و چکش خوار با عدد اتمی 50 و وزن اتمی 118/69 این فلز با سرب آلیاژ می شود تا لحیم نرم را برای متصل کردن قطعات به بردهای مدار بسازد آلیاژ زودگذار دارای 0/63 قلع است . سیم مسی روکش شده با قلع یا فلع سرب مانع از اکسید شدن می شود . و نرم سازی لحیم را آسان تر می کند . اکسید فلع پوسه رسانای شفافی است که می توان آن را روی هسته شیشه ای نشاند و مقاومتهای پوسه ای ساخت یا با نشاندن آن روی ورقه های شیشه ای الکترودهایی را بر ای صفحه نمایش بلور مایع ( lcd ) به وجود آورد .
[برق و الکترونیک] signal-to-noise-سیگنال به نویز معیاری از شدت سیگنال مفید که معمولاً به صورت نسبت بیان می شود.

انگلیسی به انگلیسی

• (latin) without name

پیشنهاد کاربران

Serial number
Say nothing
Signal to noise ( radio )
Screen name
Substantia nigra ( brain )
قلع

بپرس