slam the door

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. It wasn't very friendly of you to slam the door in his face.
[ترجمه ترگمان]خیلی دوستانه نبود که در را به روی او بکوبم
[ترجمه گوگل]این خیلی دوستانه از شما نبود که درب را در چهره خود قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Unable to wait to slam the door hard shut behind him, she followed him into the hall.
[ترجمه ترگمان]در حالی که نمی توانست صبر کند تا در را محکم پشت سرش ببندد، او را تا راهرو دنبال کرد
[ترجمه گوگل]نمی توان صبر کرد تا درب را پشت سرش بچرخاند و او را به سالن میبرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was going to say the line and slam the door.
[ترجمه ترگمان]می خواست تلفن را بزند و در را محکم به هم بزند
[ترجمه گوگل]او قصد داشت خط را بگوید و در را قفل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I heard someone slam the door.
[ترجمه ترگمان]صدای کسی که در را به هم می کوبید شنیدم
[ترجمه گوگل]من شنیدم که کسی در خانه افتاده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He answer was to slam the door.
[ترجمه ترگمان]جواب او این بود که در را به هم بکوبد
[ترجمه گوگل]او جواب داد که در را باز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It will slam the door shut to the possibility of connecting to a greater reality lifeline that they can make sense from.
[ترجمه ترگمان]این به در بسته شدن در بسته به امکان اتصال به یک رگ حیاتی بزرگ تر که آن ها می توانند از آن دست پیدا کنند، بسته خواهد شد
[ترجمه گوگل]این مسدود شدن درب به امکان اتصال به یک واقعیتی بزرگتر از واقعیت است که میتواند از آن بیخبر باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. You come home! I use your voice - slam the door like crack of doom!
[ترجمه ترگمان]! تو اومدی خونه من از صدای تو استفاده می کنم - در را مثل شکاف سرنوشت محکم به هم می کوبم!
[ترجمه گوگل]شما به خانه می آیید! من از صدای شما استفاده می کنم - درب را مانند کرک عذاب بکش!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. They slam the door in your face, so to speak.
[ترجمه ترگمان]، اونا در رو به صورت تو محکم کردن واسه همین حرف زدن
[ترجمه گوگل]آنها به سخنان شما دروغ می گویند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. You jump out of the car and slam the door.
[ترجمه ترگمان]از ماشین پریدی بیرون و در رو محکم به هم زدی
[ترجمه گوگل]شما از ماشین خارج می شوید و درب را می شکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. When he reached the open doorway he booted the parcel into the room and whirled around to slam the door behind him.
[ترجمه ترگمان]وقتی به در باز رسید، بسته را به داخل اتاق انداخت و چرخید تا در را پشت سرش ببندد
[ترجمه گوگل]هنگامی که او به درب ورودی باز گشت، بسته را به داخل اتاق برد و به اطراف چرخید تا درب پشت سرش را بچرخاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. A huge sob caught in her throat as she rushed across the room to slam the door after him.
[ترجمه ترگمان]وقتی به طرف اتاق دوید و در را پشت سرش به هم کوبید، بغض بزرگی در گلویش گیر کرد
[ترجمه گوگل]یک سگ بزرگ در گلو او گرفتار شد، او در سراسر اتاق عجله کرد تا درب را پس از او ببندد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. At that moment, I was so dumfounded that my only reaction was to slam the door and rush out.
[ترجمه ترگمان]در آن لحظه، من چنان مبهوت بودم که تنها واکنش من این بود که در را بکوبم و عجله کنم
[ترجمه گوگل]در آن لحظه، من خیلی خجالت کشیدم که تنها واکنش من این بود که از در و پنجره بیرون بیفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. To reformism, he tries self - consciously also after many be rebuffed hind in practice slam the door.
[ترجمه ترگمان]برای reformism، او خود را نیز پس از آنکه در عمل پشت در محکم ببندند، خود آگاهانه انجام می دهد
[ترجمه گوگل]برای اصلاح طلبی، او تلاش می کند خود آگاهانه نیز پس از بسیاری از هزینه های باز پرداخت می شود در عمل اسلم درب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• shut the door hard (as in anger)

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. It wasn' t very friendly of you to slam the door in his face. [ترجمه ترگمان] خیلی دوستانه ...انگلیسی به انگلیسیshut the door hard (as in anger)
معنی slam the door، مفهوم slam the door، تعریف slam the door، معرفی slam the door، slam the door چیست، slam the door یعنی چی، slam the door یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: slam the door in one's face
اشتباه تایپی: سمشئ فاث یخخق
آوا: /سلام تاه دور/
عکس slam the door : در گوگل

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما